جزوه ازمایشگاه شیمی عمومی ۱

جزوه ازمایشگاه شیمی عمومی ۱
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جزوه ازمایشگاه شیمی عمومی ۱
تبدیل متقابل مولاریته و نرمال، جدول تناوبی و برخی از خصوصیات عناصر، فلزات، نافلزات، متالوئیدها، اعداد اتمی و جدول تناوبی مدرن، واکنش فلزات با نافلزات. تشکیل ترکیبات یونی، قوانین نوشتن فرمول برای ترکیبات یونی، واکنش های اکسیداسیون-کاهش، اعداد اکسیداسیون، قوانین اختصاص دادن اعداد اکسیداسیون، واکنش های شیمیایی در محلول های آبی، الکترولیت ها، الکترولیت های قوی و ضعیف- تجزوه ازمایشگاه شیمی عمومی ۱ عادل شیمیایی، اسیدی، غیر اسیدی، تئوری اسید و باز BRØNSTED-LOWRY، قدرت نسبی اسیدها و بازهای مزدوج، اسیدها و بازهای لوئیس. یون پیچیده فلزات، یونیزاسیون آب، مفهوم pH، اندازه گیری pH. نشانگرهای اسید و باز و pH متر، سیستم های اسید و باز مزدوج در محلول های آبی، بیان ثابت تعادل برای اسیدها در آب، جزوه ازمایشگاه شیمی عمومی ۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.