جزوه زبان تخصصی کشاورزی

جزوه زبان تخصصی کشاورزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایدر دانلود جزوه زبان تخصصی کشاورزی را در موفقیت افراد موثر می داند (۱ توانایی: توانایی فرد را می توان از میزان موفقیتهای قبلی وی استنباط کرد (۲ کوشش: میزان وشدت تلاش وکوشش افرادبرای موفقیت

(۳ شانس: گاهی اوقات واقعا شانس در موفقیت دخیل است مثل انتخاب شانسی یـک کـارت از میان کلی کارت (۴ دشواری تکلیف: دشواری تکلیف بستگی به این دارد کـه تعـداد زیـ ادی از افـراد جامعـه

مورد از پس انجام تکلیف مورد نظر برنیایند.

نظریه اسناد ِکِلی :

افراد در برابر پدیده های مختلف دارای دو نوع اسـناد هسـتند (درونـی و بیرونـی) کـه ایـ ن اسنادها بستگی به عوامل همسانی (در موقعیت های مختلـف بـه یـ ک شـکل و بـا توجـه بـه خواست خود رفتار می کند)، تمــایز (در موقعیـ ت هـای مختلـف رفتـارش فـرق مـ ی کنـد) و

میزان هم رأیی (در موقعیت های مشخص، افراد دیگر هم رفتار مشابه دارند) دارد.

۴

❖ درونی: فرد دارای اسناد گرایشی است (مسئولیت رفتار خود را به خودش نسبت می دهد. مثال: موفق شدم، چون تلاش کردم).

❖ بیرونی: فرد دارای اسناد دانلود جزوه زبان تخصصی کشاورزی است (مسئولیت رفتار خود را به بیرون نسبت می دهد. مثال: موفق نشدم، چون شانس ندارم).

 

 

 

سلامت روانی:

وضعیت تحصیلی خودتان در ترم گذشته را چطـور ارزیـ ابی مـ ی کنیـ د؟ از اتفاقـاتی کـه در طول ترم برای شما افتاد احساس رضایت می کنید یا خیر؟ روابـ تـان بـا همکلاسـ ی هـا و دوستانتان چطور بود؟ وضعیت مالی تان چطور بود؟ و

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.