جزوه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

جزوه عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط کیفر خواست شفاهی:
(۱ کلیه جرایم غیر از جرایم موضوع م ۳۰۲ ق.آد.ک پس هم شامل جرایم حدی و هم مستوجب قصاص و…میشود به شرطی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ نباشد.
(۲ متهم باید حاضر باشد ولو این که شاکی حاضر نباشد دانلود جزوه جامع عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار کرده باشد.
(۳ تحقیقات مقدماتی کامل باشد هم دادستان رأساً می تواند انجام دهد هم به درخواست بازپرس. دادستان می تواند بلافاصله با اعزام متهم به دادگاه دعوای کیفری را مطرح کند که در این صورت دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق داشتن وکیل دانلود جزوه جامع عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار برای را دفاع دارد. اگر متهم تقاضای وقت کرد حداقل سه روز به او مهلت داده می شود.
بند دوم: رسیدگی بی کیفرخواست
مواردی که دادگاه بدون صدور کیفر خواست شروع به رسیدگی می کند فقط محدود به موارد م ۳۳۵ نیست. موارد بدون صدور کیفر خواست اعم از چند حالت است:
الف)بدون تحقیق در دادسرا   م ۳۴۰ ق.آ.د.ک
(۱ پرونده مستقیما در دادگاه بدوی مطرح می شود:
۱٫ جرایم اطفال زیر ۱۵ سال که طبق ۲۸۵ ق.آد.ک مستقیما در دادگاه اطفال مطرح می شود.
۲٫ جرایم منافی عفت که در صلاحیت کیفری ۲ است. البته مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، کیفرخواست لازم دارد. خود دادگاه کیفری۱ تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد. در نهایت اگر می خواهد رسیدگی و محاکمه کند قرار رسیدگی۱ صادر می کند اما دادگاه کیفری۲ در رسیدگی به جرایم منافی عفت، قرار جلب به دادرسی وکیفر خواست لازم ندارد و بلافاصله بعد از تمام شدن تحقیقات مقدماتی یابا تعیین وقت رسیدگی می کند زیرا پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده است.
۳٫ جرم تعزیری درجه ۷و۸
(۲ تحقیقات در دادگاه بخش انجام می شود.
دادسرا وجود ندارد و از ابتدا پرونده در دادگاه بخش مطرح می شود.
(۳ طبق م ۲۷۴ ق.آد.ک دادگاه کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می کند.
طبق م۲۶۹ ق.آد.ک قرار جلب به دادرسی (بند ب م (۳۳۵ در مواردی صادر می شود که به قرار منع تعقیب یا دانلود جزوه جامع عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار تعقیب اعتراض شده باشد. دادگاه بعد از رسیدگی اگر نظرش بر جلب به دادرسی باشد قرار منع یا تعقیب را نقص و قرار جلب به دادرسی صادر می کند اما طبق م۲۷۴ ق.آد.ک دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقونی تعقیب را موجه بداند، آن را نقص و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.
اگر یک پرونده در دادسرا تشکیل نشده، به این که تحقیقات مقدماتی ندارد بلکه این تحقیقات توسط دادگاه انجام می شود. دراین گونه موارد چه قواعدی بر دادگاه حاکم است؟
۱٫ قرارهایی که دادگاه در مقام انجام تحقیقات انجام می دهد، قابل اعتراض هستند. مرجع رسیدگی به اعتراض آن ها طبق تبصره م ۸۰ ق.آد.ک همیشه دادگاه تجدید نظر است ولو این که دادگاه کیفری۱ درحال رسیدگی به زنای مستوجب رجم، قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد. (نباید به دیوان عالی برود.)
۲٫ اگر دادگاه بخواهد قرارهایی که نیاز به موافقت دادستان دارد مثل قرار ت01445241ق تعقیب درجرم تعزیری درجه ۷و۸ صادرکند،طبق تبصره ی ۵ م ۸۱ ق.آد.ک نیازی به موافقت دادستان و رئیس حوزه ی قضایی شهرستان ندارد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.