خلاصه جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
آیا می توان در هر جایی اقدام به حفر چاه نفت نمود؟ البته جواب به طور واضح خیر است. برای اکتشاف نفت باید منطقه جغرافیایی را از نظر زمین شناسی شناسایی نمود بعد با توجه به الیه های زمین، عمق منبع نفت، فشار گاز و …. امکانات الزم را فراهم کرد و با فنون حفاری به حفر چاه نفت پرداخت. فرایند پژوهش نیز روندی این گونه دارد. پژوهشگر باید مسأله و مشکلی را شناسایی کند، اهداف خود را مشخص کند و فرضیات تحقیق خود را تنظیم کند. او در مرحله اول با توصیف دقیق و جامع مسأله و نگاهی اجمالی به طرق تحقیق به بیان مسأله می پردازد. با مشخص کردن دستاوردهای تحقیق و کاربرد آن ها ضرورت و اهمیت تحقیق خود را روشن می کند. سپس ستون های ساختمان تحقیق خود را با عرضه پیش فرض هایی که به آن ها اتکا و اعتماد دارد مستحکم می کند. با توجه به وجود مشکل در هر تحقیقی برای اینکه نتایج او مورد سؤال واقع نگردد محدودیت ها را شناسایی و معرفی می کند. در مرحله بعد برای آسانتر کردن فهم مسأله و جلوگیری از هر گونه سوء تعبیر در پژوهش به تعریف واژه های فنی می پردازد. برای جلوگیری از دوباره کاری استفاده از تجربیات دیگران، آشنایی با روش های تحقیق، بینش عمیق نسبت به موضوع، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل تحقیق مسایل، به مرور ادبیات می پردازد. برای جمع آوری اطالعات از منابع کتابــخانه و غیرکتابخانه ای بهره می گیرد. او در مرحله بعد جامعه خود را مشخص می کند و با محدود کردن آن ها ) در صورت نیاز( به نمونه برداری با توجه به اهداف پژوهش، کاربرد نتایج، امکانات مالی پایایی و روایی ابزارها، واریانس جامعه و ……. با روش احتمالی و غیر احتمالی می پردازد. و با مشخص کردن متغیرهای بازیگر در تحقیق به تعریف آن ها می پردازد. این کتاب بطورمشروح موارد فوق را مورد بررسی قرار داده است.جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.