خلاصه کتاب ازمایشگاه اسیب شناسی

جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
دانلود فایل
جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
ایمنی)به انگلیسی (Safety: (یکی از پرکاربردترین واژههایی است که در رابطه با انسان و در زمینههایی چون پزشکی، صنعت و مواردی از این قبیل استفاده میشود. ایمنی شاخهای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطرهآمیز میپردازد و آنرا آنالیز کرده و راهکارهای کنترل و کاهش آنرا پیگیری میکند .حوادث ناشی از کار به حدی از نگران کنندگی رسیده، که تبعات انسانی و اقتصادی آن مانعی جدی بر سر راه توسعه کشور به حساب می آید. اما سؤال اینست، که چگونه می توان این مسئله را به دغدغه شماره یک تصمیم گیران و فعالان اجرایی کشور تبدیل کرد؟ پیشگیری همواره ارزان تر از درمان است و این مقوله ای است که در تمام زمینه ها مصداق دارد. در پزشکی ، پیشگیری و واکسینه کردن به مراتب از ابتلا به بیماری و درمان آن ارزانتر است جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی . امروزه ایمنی سیستم بر اساس یک برنامه طرح ریزی شده ،دارای نظم،سازماندهی شده و در قالب یک فرآیند قبل از واقعه در آید که بر پایه روش آنالیز – کنترل قرار دارد .در فلسفه امروزی ایمنی سیستم تاکید بر روی سطح قابل قبول از ایمنی در فاز طراحی و قبل از تولید یا عملیات واقعی محصول یا سیستم و ارزیابی خطرات سیستم قبل از تحمل خسارت می باشد. ایمنـی در آزمایشگاه کلیـه آزمایشـگاه هـا در بخـش پاتولوژی ملـزم بـه رعایـت مـوارد زیـر عـلاوه بـر مـوارد منـدرج در الزامـات عمـومی ایمنـی در آزمایشگاه می باشند. انواع خطراتی را که کارکنان در بخش پاتولوژی با آن روبرو هستند می توان به چند گروه عمده تقسیم نمود:  خطرات ناشی از برخورد با نمونه های بافتی سلولی  خطرات ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده  خطرات ناشی از کار با ابزار لوازم دستگاه ها به عنوان یک اصل کلی باید کلیـه نمونـه هـای بـافتی سـلولی را نیـز ماننـد سـایر نمونـه هـایی کـه بـه آزمایشـگاه تحویـل مـی گردنـد آلـوده تلقی نمود کلیه الزامات مربوط به حفظ ایمنی مانند استفاده از دستکش مناسب و گان باید در مورد آنها رعایت گردد . واکسیناسیون کارکنان برابر هپاتیت B باید مطابق دستورالعمل ایمنی کارکنان انجام گیرد . نمونه هایی که در مـاده فیکسـاتیو بـه بخـش آسـیب شناسـی ارسـال مـی گردنـد بایـد در ظروفـی بـا ابعـاد مناسـب قـرار داشـته باشـند کـه از استحکام کافی برخوردار بوده، دربدار و نشت ناپذیر باشند. نمونه های بخش آسیب شناسی تشریحی در چهار گروه عمده قرار دارند:
جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.