خلاصه کتاب اصول بهداشت در محیط بیمارستان

جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
دانلود فایل
جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان مرتبط بازی می کند.محیط بیمارسـتان شـامل اجـزاء زیـادی مـی باشـد بسـیاری از ایـن اجـزاء تـاثیر مسـتقیم در عفونتهـای بیمارسـتانی دارنـد؛جهت کـاهش انتقـال میکروارگانیسم ها از وسایل و محیط اطراف ؛متدهای نظافت ؛ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب مـورد نیـاز مـی باشد. بهداشت محیط : بهداشت محیط یعنی رعایت کلیه ضوابط و استاندارد هایی که در زیر بصورت خلاصه آمده و کارشناس بهداشت محیط وظیفه نظارت بر اجرای صحیح و پیگیری آن ضوابط را دارد.  تهیه مطالب آموزشی و تشکیل کلاس های آموزش بهداشت برای کارکنان رده های مختلف جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان  بررسی وضعیت آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی
نظارت وکنترل بهداشتی بر مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان انتقال و نگهداری موقت و دفع زبالـه های بیمارستانی  نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان  مبارزه با حشرات و جوندگان و نظارت بر سمپاشی بیمارستان  جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
بررسی وضعیت فنی و بهداشتی تهویه بیمارستان  نظارت بهداشتی بر نحوه کار آشپزخانه . نظارت و کنترل دائم بر رختشویخانه از نظر تفکیک البسه و نحوه استفاده از مواد پـاک کننـده و اطـو کشی  نظارت و کنترل بهداشتی بر کلیه بخش ها  نظارت بر ضد عفونی و گندزدائی کلیه قسمت های مورد نیاز بیمارستان با رعایـت ضـوابط بهداشـتی وایمنی  رعایت اصول بهداشت محیط و بهسازی در بیمارستان علاوه بر کـم کـردن مخـازن قـوی میکروارگانیسـم ها؛اثر مهمی در زیبایی محیط وجلب اعتماد بیماران خواهد داشت.جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
۱ -کنترل حشرات: انواع بندپایان و مهره داران شامل سوسک ها، مگس ها و خرمگس ها جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان ، مورچه ، پشه ،عنکبوت در مراکزبهداشتی درمانی مشاهده می شوند . حشرات می توانند ناقل مکانیکی برای انتقـال میکروارگانیسـم هـا ویاعضـو فعـال در سـرایت بیمـاری هـا، محسـوب شـوند . بنـدپایان موجـود در مراکـز بهداشـتی درمـانی نقـش مهمـی درحمـل میکروارگانیسم های پاتوژن ایفا می کنند. حشرات بیشتر در مکان هایی که گرما ، رطوبت و غذا وجود دارد ساکن می شوند . زبالـه هـای بیمارسـتانی وزباله های معمولی ، محل مناسبی برای تجمع حشرات هستند . بعضی از مطالعات نقش مگس ها ی خانگی را در انتقال بیماری شیگلا و فرم های دیگر بیماری های اسهالی در مراکز با بهداشت پایین ، نشان داده اند. از نظر بهداشتی ، کنترل و ریشه کنی بندپایان و مهره داران جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان از تمامی محیط های داخلـی در خصـوص ریشـه کنی حشرات بر موارد زیر تاکید دارد: الف) حذف منابع غذایی ، لانه حشرات و دیگر شرایطی که باعث جلب حشرات می شوند. ب) رعایت بهداشت محیط ج )جلوگیری از ورود حشرات به داخل ، بهسازی محیط ،نصب توری د) (مبارزه شیمیایی ) انجام سم پاشی دوره ای با استفاده از سموم مجاز اهم روش های مبارزه با حشرات و جوندگان ۱ – روش های فیزیکی (زیست محیطی ) جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.