خلاصه کتاب اصول سرپرستی

جزوه اصول سرپرستی
دانلود فایل
 
 
 
 
جزوه اصول سرپرستی
حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی جزوه اصول سرپرستی سازمان است چراکه سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف
و با کارکنان از طرف دیگر ارتباط داشته باشد.از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی متخصص نیاز به فراگیری
دانش و مجهز شدن به برخی مهارت های مدیریتی از قبیل برقراری ارتباط,ایجاد انگیزه در کارکنان,بهبود بهره وری,اداره کارک نان
مشکل و دار مشکل …. و ساز می باشد .
فصل اول
کلیات و مفاهیم سرپرستی جزوه اصول سرپرستی
مقدمه
حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی سازمان است جزوه اصول سرپرستی چراکه سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف
و با کارکنان از طرف دیگر ارتباط داشته باشد.از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی متخصص نیاز به فراگیری
دانش و مجهز شدن به برخی مهارت های مدیریتی از قبیل برقراری ارتباط,ایجاد انگیزه در کارکنان,بهبود بهره وری,اداره کارکنان
مشکل دار و مشکل ساز و…. می باشد. جزوه اصول سرپرستی
مفهوم سرپرستی
بنا بر تعریف، سرپرست به کسی اطالق میگردد که دیگران را هدایت و اداره میکند و در سازمان برخالف سایر ردههای مدیریتی
افراد غیرمدیر را اداره میکند. در فرهنگ آمریکایی از سرپرست به عنوان پیشرو نام برده میشود.
از نظر لغوی در زبان انگلیسی سرپرست از دو واژه بزرگ گسترده بینایی یا قدرت تصور تشکیل شده است.در متون
مدیریت,سرپرست به کسی اطالق می گردد که مسئولیت هدایت و اداره دیگران را عهده دار است و از طریق برقراری
ارتباط,فعالیت های سازمان را به وسیله زیردستان به انجام می رسد. ازاین تعاریف,مفاهیم مشترک جزوه اصول سرپرستی زیر برداشت می شود:
-۱ سرپرست چندین کارمند یا کارگر دارد که به ا و گزارش می دهند
-۲ کار سرپرست از طریق افراد زیر مجموعه صورت می گیرد جزوه اصول سرپرستی
-۳ تالش سرپرست در جهت تحقق اهداف و دستیابی به شاخص های عملکردی می باشد که از طریق مدیران باال رتبه تعیی ن
می شود
-۴ نوع فعالیت سرپرست اجرایی و عملیاتی می باشد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.