خلاصه کتاب اصول فقه برای ازمون وکالت

جزوه اصول فقه برای ازمون وکالت
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه اصول فقه برای ازمون وکالت در این درس سه عنوان اصول عملیه و تعارض ادله و در نهایت اجتهادو تقلید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
اما بحث اصول عملیه، برای این که ابتداً وارد این بحث بشویم لازم است مقدماتی را بدانیم. اول این که جایگاه اصول عملیه در میان ادله شرعی به چه صورتی است؟ باید بگوییم که برای هر مکلفی سه حالت نسبت به احکام شرعی متصور جزوه اصول فقه برای ازمون وکالت است. حالت اول: قطع. حالت دوم: ظنّ. و حالت سوم: شک. این که می گوییم مکّلّف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت برای او قابل تصور است منظور ما در این جا مجتهد است در صورت سوم یعنی در صورت شک مکلَّ ف باید به اصول عملیه مراجعه کند به عبارت دیگر تا زمانی که دلیل قطعی مثل: خبر متواتر یا دلیل ظّنّی که دلیل قطعی، آن را ثابت کرده باشد. مثل: خبر واحد که احتیاج داردکه یک دلیل قطعی  جزوه اصول فقه برای ازمون وکالت را ثابت کند تا زمانی که دلیل قطعی یا دلیل ظّنّی که یک دلیل اجتبب قطعی آن را ثابت کرده است در واقع وجود داردنوبت به اصول عملیه نمی رسد .اما اگردلیل قطعی یا ظّنّی وجود نداشت ناچار برای اینکه از حیرت و سرگردانی دربیایم به اصول عملیه مراجعه می کنیم. جزوه اصول فقه برای ازمون وکالت
 
 
 
 
 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.