خلاصه کتاب اصول فقه ۲

جزوه اصول فقه ۲
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آن دسته از احکامی هستند که با درنظر گرفتن حالات اسثنایی جزوه اصول حسابداری ۳ و وضعیت و شرایط خاص مکلف، صادر می شود. منظور از حالات استثنایی که می گویم وجود حالاتی مثل: اضطرار، مثل: مرض، مثل: عسر و حرج، مثل: اکراه و مانند آن. ببینید تا زمانی که این حالات اسثنایی وجود داشته باشد، حکم واقعی اولی منتفی می شود وحکم واقعی ثانوی جایگزین می شود .
مثال بزنم. حکم واقعی اولی در رابطه با وضو  وجوب وضو گرفتن با آب است. خوب حالا  اگرآب برای مکلف ضرر داشت مثلاً به پوستش آسیب می زد یا اینکه در حالت اضطراری قرار گرفته آب پیدا نکرده در این حالت مکلف باید تیمم کند.
ببینید حکم وجوب تیمم حکم واقعی ثانوی یا حکم ثانویه است. جزوه اصول حسابداری ۳ مثال حقوقی بزنم برای شما ماده ۰۳ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید این ماده این طور مقرر داشته: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در  عنوان مالک ماده ۰۳ قانون مدنی را کف دستت داشته جزوه اصول حسابداری ۳ باشی هیچ کس نمی تواند به شما متعرض بشود اموال خودت را هر طور بخواهی خرج می کنی هر طور بخوای اداره می کنی هر طور بخوای درآنها تصرف می کنی. اما اگر همین تصرفی که ماده ۰۳ قانون مدنی در اختیار تو گذاشته مستوجب تضرر به همسایه بشود چنین تصرفی دیگر ممنوع خواهد بود. به همین دلیل درماده ۱۳۲ق.م .مقرر داشته: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود این که نمی تواند این ممنوعیتی که برای شما گذاشته یک حکم ثانوی یا حکم ثانویه است جزوه اصول حسابداری ۳

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.