خلاصه کتاب اموزش جیره نویسی دام و طیور

جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پرورش آبزیان از ۴۰۰۰ سال پیش در چین، ژاپن و مصر باستان مشاهده شده است. همچنین تاریخچهی پرورش ماهی در هند به ۳۰۰۰ سال پیش و در اروپا به ۲۵۰۰ سال پیش برمیگردد. با وجود این قدمت دیرینه، این علم بسیار جوان و نوپا است. خصوصیات برجستهی پرورش آبزیان را میتوان در شش مورد عنوان کرد که شامل: پرورش متراکم ماهی در مقایسه با سایر حیوانات، ضریب تبدیل غذایی پایین، امکان پرورش ماهی به جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور همراه کشاورزی و باغبانی، بهبود محیط زیست به جهت استفاده از ضایعات مواد در تغذیه ماهی، توسعهی روستایی، وجود درصد بالایی از اسیدآمینهی متیونین، لیزین، اسیدهای چرب ایکوساپاپانتوتنیک، ویتامینهای B12, D, C, B, A و مواد معدنی از قبیل کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم در گوشت ماهی است. هزینهی تغذیه در امر پرورش آبزیان به طور معمول بیش از ۶۰ %کل هزینهها را شامل میشود. لذا پرورش موفقیتآمیز ماهیها در گرو تهیه جیرهای مناسب مطابق با احتیاجات ماهیان میباشد، به طوریکه جیره قادر باشد کلیهی نیازمندیهای حیوان را در شرایط مختلف محیطی تأمین جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور نماید. بدین منظور متخصصین پرورش ماهی باید علاوهبر آشنایی کامل به احتیاجات انواع مختلف گونههای آبزی، از آنالیزمواد خوراکی نیز آگاهی داشته باشند تا بتوانند جیرههائی متناسب با احتیاجات آبزیان تنظیم نمایند. برای تنظیم جیرههای مبتنی بر نیازهای غذایی آبزیان میتوان از روشهای دستی و کامپیوتری بهره جست. در روش دستی تنظیم جیره، تعداد متغیرهایی را که میتوان کنترل کرد، محدود است. برای مثال در جیرهنویسی دستی توازن کلسیم و فسفر آسان است، و لیکن به دلیل حجم زیاد محاسبات و وجود محدودیتها توازن بقیه مواد معدنی مشکل خواهد بود. با رایانه میتوان در کمترین زمان، بیشتر مواد مغذی و مورد نیاز حیوان را تأمین کرده و از طرفی جیرهای با حداقل هزینه تنظیم کرد. لذا در این مجموعه در فصل اول احتیاجات آبزیان به پنج دستهی مواد مغذی توضیح داده شده است و بعد از بحث در ارتباط با اشکال مختلف غذا، مدیریت تغذیه و روشهای تغذیه در مورد روشهای مختلف جیرهنویسی توضیحاتی داده شده است. جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.