خلاصه کتاب بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها
دانلود فایل
جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها
در هنگام وقوع زلزله در اثر تغییرمکان سازه، اجزای سازه نیز تحت تاثیر تغییر شکلهایی قرار می گیرنـد. در زلزلـه هـای خفیـف پاسخ سازه و تغییر شکلهای اجزا در محدوده خطی )االستیک( باقی می ماند، اما در زلزله های شدید پاسخ سازه و تغییـر شـکلهـای اجزا، از محدوده ارتجاعی فراتر خواهد رفت که در نهایت ممکن است باعث خرابی سازه گردد.جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها
سازه ها باید توانایی تحمل نیروهای ناشی از زلزله در سطح عملکرد مورد نظر را داشـته باشـند و در ایـن تـراز از زلزلـه تغییـرمکانها، دورانها و همچنین میزان خرابی اجزای مختلف آن، در محدوده مورد نظر ضوابط طراحی قرار گیرد. مهمتـرین پارامترهـایی که بر رفتار سازه تحت اثر نیروهای ناشی از زلزله تاثیر می گذارند عبارتند از: جرم، سـختی، میرایـی، پیکربنـدی و هندسـه، مقاومـت،شکل پذیری اجزای سازه و پارامترهای جنبش زمین. اولین گام در بهسازی لرزه ای سازه های موجود، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای آنهامی باشد. در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بررسی میزان آسیب پـذیری سـازه هـا ارائـه گردیـده، کـه اکثـر آنهـا مبتنـی بـر ارزیابی های کیفی و کمی سازه ها می باشند. در روشهای کیفی با توجه به شرایط لرزه خیزی منطقه و بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های گذشته، فرمهای ویژهای جهت جمع آوری اطالعات ونواقص موجود در اجزا وسیستم سازه مانند سیستم باربر قائم وجانبی، شکل پذیری اجزا، آسیب های ف01445241 وارد بـرسازه، عملکرد اجزاء گوناگون نسبت به شرایط طراحی و… تهیه شده و از آنها جهت بـرآورد اولیـه و تقریبـی مقاومـت لـرزه ای سـازه استفاده می شود.  در روشهای کمی با توجه به بانکهای اطالعاتی که در مرحله ارزیابی کیفی تهیه شده اند، مشخصات سازه با دقـت و جزئیـات بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته و مدلسازی سازه با توجه به شرایط ف01445241 آن و با استفاده از روشهای متداول و شناخته شده ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها انجام می گیرد جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.