خلاصه کتاب بیماری های نوزادان

جزوه بیماری های نوزادان
دانلود فایل
جزوه بیماری های نوزادان
کودکان در جریان رشد و تکامل روحی و جسمی مراحل مختلفی را پشت سر می گذارند. – شیرخوار در چند ساعت نخست زندگی، نوزاد تازه متولد شده )newborn )نامیده می شود. – شیرخوار در یک ماه نخست زندگی، نوزاد )neonate )به شمار می آید . – پس از یک زایمان خارج از برنامه زمان بندی شده دو بیمار دارید: مادر و کودک. – اصول مراقبت از نوزاد مانند سایر بیماران است . – کامل کردن ارزیابی اولیه . – حصول اطمینان از وجود کیت مامایی و وسایل الزم برای احیا قبل از هر اقدام. – بهترین شانس برای نوزاد در معرض خطر وجود مرکز مراقبت ویژه نوزادان NICU. • درمورد نوزادان تازه متولد شده ای که به اقدامات بیشتر نیاز دارند مرگ و زندگی نوزاد به سرعت عمل شما بستگی دارد . اپیدمیولوژی : – در حدود ۶ درصد از موارد زایمان های خارج بیمارستانی، انجام اقدامات احیا ضروری است. – حدود ۸۰ درصد نوزادانی که در زمان تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم وزن دارند نیاز به احیا پیدا میکنند. – شناسایی نوزادان در معرض خطر:  عوامل خطر پیش از زایمان.  عوامل خطر پس از زایمان.جزوه بیماری های نوزادان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.