خلاصه کتاب تحلیل اماری

جزوه تحلیل اماری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
هنگامی که داده‌های سرشماری قابل جمع‌آوری نیست، آماردانان جزوه تحلیل اماری با توسعه طرح‌های آزمایشی خاص و نمونه‌های نظرسنجی ، داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند . نمونه گیری نماینده تضمین می کند که استنباط ها و نتیجه گیری ها می توانند به طور منطقی از نمونه به کل جامعه گسترش یابد. یک مطالعه تجربی شامل اندازه گیری سیستم مورد مطالعه، دستکاری سیستم، و سپس انجام اندازه گیری های اضافی با استفاده از روش مشابه برای تعیین اینکه آیا دستکاری مقادیر اندازه گیری ها را تغییر داده است یا خیر. در مقابل، یک مطالعه مشاهده ای شامل دستکاری تجربی نیست.
دو روش آماری اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود : آمار توصیفی که داده های یک نمونه را با استفاده از شاخص هایی مانند میانگین یا انحراف معیار خلاصه می کند و آمار استنباطی که از داده هایی که در معرض تغییرات تصادفی هستند نتیجه گیری می کند (به عنوان مثال، خطاهای مشاهده، تنوع نمونه گیری). [۵] آمار توصیفی اغلب به دو مجموعه جزوه تحلیل اماری از ویژگی های یک توزیع (نمونه یا جمعیت) مربوط می شود: تمایل مرکزی (یا مکان ) به دنبال توصیف ارزش مرکزی یا معمولی توزیع است، در حالی که پراکندگی (یاتغییرپذیری ) میزان دور شدن اعضای توزیع از مرکز آن و یکدیگر را مشخص می کند. استنباط بر روی آمارهای ریاضی در چارچوب نظریه احتمال انجام می شود که به تجزیه و تحلیل پدیده های تصادفی می پردازد.
یک روش آماری استاندارد شامل جمع آوری داده هایی است که منجر به آزمایش رابطه بین دو مجموعه داده های آماری یا مجموعه داده ها و داده های ترکیبی برگرفته از یک مدل ایده آل می شود. یک فرضیه برای رابطه آماری جزوه تحلیل اماری بین دو مجموعه داده پیشنهاد شده است، و این به عنوان جایگزینی برای یک فرضیه صفر ایده‌آل شده مبنی بر عدم رابطه بین دو مجموعه داده مقایسه می‌شود. رد یا رد فرضیه صفر با استفاده از آزمون‌های آماری انجام می‌شود که با توجه به داده‌هایی که در آزمون استفاده می‌شود، نادرستی آن را نشان می‌دهد. با کار بر اساس یک فرضیه صفر، دو شکل اساسی از خطا شناسایی می شود: خطاهای نوع I (فرضیه صفر به اشتباه رد می شود و یک “مثبت نادرست” می دهد) وخطاهای نوع دوم (فرضیه صفر رد نمی شود و رابطه واقعی بین جمعیت ها از دست می رود و یک “منفی کاذب” می دهد). [۶] مشکلات متعددی با این چارچوب مرتبط شده است، از به دست آوردن حجم نمونه کافی تا تعیین یک فرضیه صفر کافی. [۵] جزوه تحلیل اماری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.