خلاصه کتاب تحلیل ساختمان

جزوه تحلیل ساختمان
دانلود فایل
جزوه تحلیل ساختمان
اګر سوال را دقیقتر راطرحه نمایم تمام ساختمانھا فضای اند ولی اګر محور ھمه میله ھا وقوه ھای عامل که با الی یک سیستم عمل مینماید در یک مستوی قرار داشته باشد ساختمان مذ کور را میتوان مسطح فرض نمود.این سھولت درشیمای محاسبوی در بسیاری موارد نتایج عملی قابل قبول به ما میدھند.وازجانب دیګر کار محاسبه را به اندازه قابل مالحظه را کمتر میشود.پس سیستمھای فضای را میتوان به سیستمھای مسطح تقسیم نموده محاسبه کرد. باید یاد آور شویم که بعضی سیستمھای فضای وجود دارد که تبدیل ویا تقسیم نمودن آنھا به سیستم مسطح ممکن نیست. مثأل: استخوان بندی طیاره ، برج فضای وغیره. چنین ساختمانھا را باید به حیث سیستم فضای مطالعه نمود. جزوه تحلیل ساختمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.