خلاصه کتاب حسابداری شرکت های غیر سهامی

جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 
جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه )پرداخت( تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی شرکت است. چنانچه دارایی های شرکت برای پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی به جهت پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی دارند و این موضوع ربطی به میزان سهم الشرکه شرکاء ندارد. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت )شرکت تضامنی( و حداقل یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمامی شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی از قبیل )و شرکاء( یا )و برادران( قید شود. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم )جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی ارزیابی به قیمت نقد( و تسلیم )تحویل( شده باشد. در شرکتهای تضامنی منافع کسب شده طبق نسبت مقرر در شرکت نامه )نسبت سود یا زیان( بین شرکا تقسیم می شود و چنانچه نسبت سود یا زیان در شرکت نامه مشخص نشده باشد منافع کسب شده هر سال می بایست به نسبت مانده سرمایه شرکا تقسیم شود. ۱-۲ -شرایط تشکیل و ویژگی های شرکت تضامنی: براساس تعریف قانونی که از شرکت تضامنی شده است، برای تشکیل شرکت تضامنی حصول شرایطی الزم است که به ذکر شرایط مزبور و نیز خصوصیات این شرکت می پردازیم: ۱ -تعداد اعضای شرکت: شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و حداقل شرکایی که می توانند شرکت تضامنی را تشکیل دهند دو نفر خواهند بود.جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
ولی برای حداکثر حدی تعیین نشده است. ۲ -نام مخصوص شرکت: شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود. دراین مورد ماده ۱۱۱ قانون تجارت می گوید: دراسم شرکت تضامنی باید عبارت )شرکت تضامنیجزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی ( و الاقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شامل براسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل و)شرکا( و)برادران( قید شود. ۳ -مسئولیت تضامنی شرکاء: منظور از مسئولیت تضامنی این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و اگر دارایی یکی از شرکاء برای پرداخت تمام قروض شرکت کفایت ننماید، طلبکاران برای وصول بقیه طلب به سایر شرکاء ضامن، رجوع می نمایند. ۴ -پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه شده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ۵ -شرکت تضامنی برای انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد: تشکیل شرکت تضامنی موقعی صورت قانونی دارد که برای امور بازرگانی جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی تشکیل بشود. در غیر این صورت مقررات قانون تجارت درباره آن قابل اجراء نخواهد بود. الزمه این شرط مورد تأیید بودن موضوع شرکت است. ۶ -موضوع شرکت: موضوع شرکت باید معین و قانونی بوده و دارای منفعت عقالنی باشد. و دامنه فعالیت شرکت محدود به موضوعی خواهد بود که در شرکت نامه تأکید شده است و مراجع ذیصالح صنفی و بازرگانی درصدور پروانه های صنفی و موافقت نامه های اصولی و کارت بازرگانی توجهاً به موضوع شرکت اقدام الزم به عمل خواهند آورد.جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.