خلاصه کتاب حسابداری میانه ۱

جزوه حسابداری میانه ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ن ویژگی های کیفی، اطلاعات مالی برای کاربران مفید جزوه حسابداری میانه ۱ خواهد بود. هنگام تهیه صورت های مالی، موارد زیر باید رعایت شود: ویژگی های کیفی اساسی:
ارتباط: ارتباط ظرفیت اطلاعات مالی برای تأثیرگذاری بر تصمیم استفاده کنندگان است. اجزای مرتبط ارزش پیش بینی و ارزش تاییدی هستند. مادی بودن یک کیفیت فرعی مربوط است. اطلاعات در صورتی با اهمیت تلقی می شود که حذف یا تحریف آن بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان بر اساس صورت های مالی تأثیر بگذارد. جزوه حسابداری میانه ۱
نمایندگی وفادارانه: نمایندگی صادقانه به این معناست که آثار واقعی معاملات باید به درستی در صورتهای مالی حساب و گزارش شود. کلمات و اعداد باید مطابق با آنچه واقعاً در معامله اتفاق افتاده باشد. اجزای نمایندگی وفادار کامل بودن، بی طرفی و عاری از خطا است.
افزایش ویژگی های کیفی: جزوه حسابداری میانه ۱
تأیید پذیری: تأیید پذیری به اجماع بین کاربران آگاه و مستقل اطلاعات مالی اشاره دارد. چنین اطلاعاتی باید با شواهد کافی برای پیروی از اصل عینیت پشتیبانی شود.
مقایسه پذیری: مقایسه پذیری کاربرد یکسان روش های حسابداری در بین واحدهای تجاری در همان صنعت است. اصل سازگاری قابل مقایسه است. سازگاری عبارت است از کاربرد یکسان حسابداری در نقاط مختلف یک واحد تجاری.
قابل درک بودن: قابل درک بو

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.