خلاصه کتاب حقوق املاک پیشرفته

جزوه حقوق املاک پیشرفته
دانلود فایل
جزوه حقوق املاک پیشرفته
عملیات مقدماتی ثبت : عبارتست از تشریفات قانونی که ادارات ثبت می باید برای به ثبت رساندن ملک انجام دهند تا آن ملک ثبت شده تلقی گردد.اگر این تشریفات درست انجام نگردد ملک ثبت شده تلقی نمی گردد. این عملیات اعم است از :۱ _تقسیم حوزه ثبتی به چند ناحیه ،۲ _انتشار آگهی ثبت عمومی ،۳ _اطالع دادن به اوقاف ،۴ جزوه حقوق املاک پیشرفته آگهی مقدماتی ،۵ _شماره گذاری و پالک کوبی ،۶ _تحقیق از مطلعین ،۷ _توزیع اظهارنامه ثبتی ،۸ _انتشار آگهی نوبتی ،۹ _حقوق ارتفاتی ،۱۰ _انتشار شبیه تحدید حدود و عملیات آن تشریفات ثبتی برای یک ملک صرفا یک بار انجام یافته وقتی ملک به ثبت رسید ، نقل و انتقال بعدی مستلزم ثبت سند است نه انجام عملیات مقدماتی ثبتی. به مفهوم دیگر اگر ملک چندین بارهم مورد نقل و انتقال قرارگیرد ، صرفا ثبت سند انجام خواهد شد . هویت امالک از روی پالک ثبتی قابل شناسایی بود. نه از طریق مشخصات مالک به همین خاطر امالک محکوم 01445241ه ، می تواند از روی پالک ثبتی شناسایی شده و از روی پالک می توان مالک را شناسایی نمود . ولی از مشخصات مالک پالک ثبتی قابل احراز نیست جزوه حقوق املاک پیشرفته

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.