خلاصه کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری

جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری
دانلود فایل
جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری
حقوق در معنی وسیع آن، به مجموعه ای از قواعد الزام آور اطالق میشود که بر روابط افراد در جامعه حاکم است. حقوق مدنی که یکی از رشته های حقوق خصوصی است، روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم میکند. حقوق مدنی، حقوق عام است؛ یعنی بر همۀ اشخاص داللت میکند. از دیرباز، برای اشخاصی که به تجارت اشتغال داشتهاند، قواعد خاصی وضع شده است که امروزه به این قواعد، حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی گفته میشود. در مقابلِ حقوق مدنی که اصل به شمار میرود، حقوق تجارت یک حقوق استثنایی است، حقوق تجارت جز بر روابطی که قانون آنها را تجارتی – ذاتی و تبعی( مواد ۲ و ۳ ق.ت ) .تلقی میکند قابل اعمال نیست . طبق یک قاعده کلی بر روابط و مناسبتهای تجارتی، قواعد حقوق تجارت اعمال میشود،جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری  جز در صورتی که این حقوق برای اعمال تجارتی قاعدهای خاص نداشته باشد، که در این صورت، قواعد حقوق مدنی بر این روابط نیز حکومت خواهدکرد. طبق یک اصل کلی دیگر چنانچه میان حقوق مدنی )حقوق عام(و حقوق تجارت )حقوق خاص( تعارضی وجود داشته باشد، در حوزه اعمال تجارتی حقوق خاص بر حقوق عام مرجح خواهد بود. حقوق تجارت امروز در قواعد، عرف ها و عاداتی ریشه دارد که در گذشته، خاص تجار بوده است. بیهوده نیست که ماده یک قانون تجارت ایران که ترجمه ماده ۱ قانون تجارت فرانسه است، با تعریف تاجر شروع میشود: » تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد«معامالت تجارتی که حقوق تجارت ناظر بر آنهاست، در ماده ۲ قانون تجارت احصا شدهاند؛ با این توضیح که لفظ »تجارت«در علم حقوق تجارت مفهوم وسیعتری را به نسبت علم اقتصاد پوشش میدهد؛ یعنی هم شامل اعمالی میشود که از نظر علم اقتصاد جنبۀ تجارتی دارند )مانند خریدوفروش کاالهای ساخته شده(، و هم اعمالی را که جنبۀ تولیدی دارند )صنعت( و نیز اعمال خدماتی را دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت به معنی معمولی کلمه است،هم حقوق صنعت و تولید، و هم تا حد زیادی حقوق خدمات جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.