خلاصه کتاب سازمان های دولتی

جزوه تایپ شده سازمان های دولتی
دانلود فایل
جزوه سازمان های دولتی
افراد درسازمان به دنیا میآیند، بیشتر سال های رشد وپرورش خود را درسازمان به سر می برند. پس از فراتسا از مدرسه در سازمان های دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی کار می کنند. در یکی کار میکنیم، از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهرهمند میشویم. بعضی ها بزرگ و پیچیده اند سازمانهای دولتی، صنعتی، دانشگاه ها. بعضیها کوچک و سادهاند شرکاهای خصوصی و انجمنهای دانشجویی امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم به وسیله سازمانهای مختلف فراهم میشود. سازمانها هم با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدفهسای اسام و خساا را بسرای مسردم و جامعسه م س میکنند. از اینرو گردش امور زندگی، وابسته به سازمانها و پیشرفا و ب ای جامعه، تابع کار و املکرد موثر آنهاسا. سوال: سازمانها چگونه به وجود آمدهاند  جزوه سازمان های دولتی
چرا مورد نیاز جامعهاند؟ پاسخ: ضرورت زندگی اجتماای انسانها را به همکاری واداشته. همکاری ابتدا ساده و خودجوش، سپ بسا گششسا زمان و به تدریج پیچیده و دشوار شد و با آگاهی توام گردید. انسان ها برای م افظا از حواشی و بسه همسان انسدازه رفع نیازهای مشترک با یکدیگر به همکاری و اشتراک مساای پرداختند. بنابراین کار و فعالیا مشترک، شیوه منظم کار کردن را پدید آورد و همکاری تابع نظم و ترتیب شد. سازمان های اجتماعی : وقتی انسانها با هم زندگی میکنند بطور خودجوش الگویی از روابط اجتماای باورها و جهاگیسری هسای مشسترک پدید میآید که اصطالحا ًٌ سازمان اجتماای نامیده میشود. شرایط اجتماای موثر بر رفتار دو وجه اصلی دارد که ابارتند از: ۱ .الگو یا ساختار روابط اجتماای ۲ .مجمواه باورها و جهاگیریهای مشترک اولی موجب تشکل افراد به صورت گروه یا جمع بزرگتری میشود و دومی ااضای گروه یا جمع را وحدت بخشسیده، رفتار آنها را هدایا میکند. در جریان همکاری و فعالیا مشترک، ابتدا ارزشها و هدفها و بعد هنجارهای رفتاری پدید میآیند.جزوه سازمان های دولتی  ارزشها، آرمانها، اندیشهها و چیزهایی که مطلوباند، نظیر باور به ادالا و برابری. ارزشها، هدف و تایا رفتارها را تعریف میکنند. هنجارها یا م ررات رفتار، رفتارهای الزم برای نیل به هدف معسین باید و نباید . سازمانهای رسمی: آگاهانه و از روی طرح و ن شه برای نیل به م اصد معینی شکل میگیرند. در این نوع سازمان، اهداف، ساختار روابط میان ااضاء، هنجارها و م ررات رفتاری خودجوش نیسا بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحسی مسی شسوند تسا راهنمسای فعالیا و رفتار ااضای سازمان باشند. سازمانهای رسمی به منزله تدابیر و وسایلیاند که برای رفع نیازهای اساسی به وجود میآینسد و بسا سسیر ت سوالت اجتماای، روز به روز گستردهتر و پیچیدهتر میشوند. برای اینکه فعالیا سازمان و کنش ااضای آن در جها هسدف باشد سرپرستی و نظارت و هماهنگی و هدایا الزم دارد. سکاندار سازمان مدیریا اسا در واقسع مفهسوم سسازمان و مدیریا الزم و ملزوم هم هستند. ۳ تعریف سازمان : مفهوم سازمان مثل بسیاری از مفاهیم جزوه سازمان های دولتی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.