خلاصه کتاب سیستم های کنترل انبار

جزوه سیستم های کنترل انبار
دانلود فایل
جزوه سیستم های کنترل انبار
هزینه های انبارداری را در دو بخش می توان بررسی کرد: o هزینه های آشکار که عبارتست از ساخت و پیاده سازی ساختمان انبار)شامل هزینه های طراحی، ساخت، استقرار فضا و ساختمان انبار(، هزینه تجهیز و خرید وسایل حمل کاال، پیاده سازی سیستم انبار ) جزوه سیستم های کنترل انبار خرید نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز(، هزینه های قفسه بندی و محدوده بندی، هزینه های ایمنی جزوه سیستم های کنترل انبار و انرژی انبار و در نهایت نیروی انسانی که مغزافزار انبار به حساب می آید. o هزینه های نهفته که عبارتست از هزینه های عملکردی و فرآیندی انبار؛ شامل فقدان برنامه برای مدیریت انبار، عملکرد نامناسب مدیریت انبار، عدم پیاده سازی سیستم کنترل موجودی و سفارشات مناسب، هزینه ناشی از فقدان برنامه خرید، فقدان سیستم حمل و نقل مناسب، فقدان کنترل کیفی و کمی اقالم ورودی به انبار، فقدان سیستم مناسب توزیع، عدم تحلیل صحیح فرآیندهای انبار و یا تحلیل نادرست و ناکافی انبار جزوه سیستم های کنترل انبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.