خلاصه جزوه صورت های مالی تلفیقی

جزوه صورت های مالی تلفیقی
دانلود فایل
جزوه صورت های مالی تلفیقی
ترکیب تجاری کنترل : توانایی راھبری سیاستھای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری بھ منظور کسب منافع از فعالیت ھای آن . معاملھ یا رویدادی است کھ طی آن دو یا چند شخصیت قانونی تحت کنترل واحدی در یک شخصیت حسابداری قرار می گیرند. معیار اصلی تلفیق کنترل معیار اساسی برای تلفیق است. کنترل باعث می شود محتوای سرمایھ گذاری با شکل آن تفاوت داشتھ باشد. رجحان محتوای اقتصادی بر شکل قانونی: تھیھ صورتھای مالی تلفیقی  معیار سنتی: مالکیت بیش از نصف سھام با حق رای واحد سرمایھ پذیر  در موارد زیر 01445241 رغم مالکیت زیر ۵٠ %کنترل وجود دارد: – توان کنترل بیش از نصف آرای واحد تجاری از طریق توافق با سایر سھامداران. – توان ھدایت سیاستھای مالی و عملیاتی از طریق قانون یا قرارداد. – توان نصب و عزل اکثریت اعضای ھیات مدیره.جزوه صورت های مالی تلفیقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.