خلاصه کتاب فارماکولوژی کلیه

جزوه فارماکولوژی کلیه
دانلود فایل
جزوه فارماکولوژی کلیه
داروهای دیورتیکی، بر اساس مکانیسم اثر و ساختمان موثر بر آنها نام گذاری می شوند که شامل: ۱-مهار کننده های آنزیم کربنیک انهیدراز ۲-دیورتیک های قوس هنله ۳-دیورتیک های تیازیدی ۴-دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم جزوه فارماکولوژی کلیه ۵-دیورتیک های اسموتیک توبولهای کلیوی: قسمت پروگزیمال: این قسمت نقش بسیار مهمی در بازجذب سدیم)۰۶ %تا۰۶ ) %و تغلیظ ادرار دارند.با توجه به باال بودن بازجذب سدیم در این بخش ، عمال دارویی وجود ندارد که به طور مستقیم روی بازجذب سدیم تاثیر بگذارد.اما دارو هایی وجود دارند که به طور غیر مستقیم با دیورزی که ایجاد می کنند، سبب می شوند که سدیم هم دفع شود و جلوی باز جذب سدیم گرفته شود. از انواع  جزوه فارماکولوژی کلیه دیورتیک ها برای بخش پروگزیمال ، مهار کننده آنزیم انهیدراز کربنیک و دیورتیک های اسمزی را می توان نام برد. بخش صعودی قوس هنله: این بخش نقش بسیار مهمی در کنترل فشار خون دارد.برای این بخش توبول می توان داروهای لوپ هنله مانند فورسماید را می توان نام برد.دراین بخش مشخص شده که ۲۶ تا ۳۶ درصد سدیم بازجذب می شودکه این دیورتیکهای لوپ هنله در باز جذب سدیم می توانند اثر بگذارنند. بخش رقیق کننده هنله: بخشی که ۵ تا ۱۶ درصد بازجذب سدیم را انجام میدهد. در این بخش داروهای تیازیدی مانند هیدروکلروتیازید را می توان نام برد که روی بازجذب سدیم اثر می گذارند.جزوه فارماکولوژی کلیه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.