خلاصه کتاب قانون تجارت

جزوه قانون تجارت
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جزوه قانون تجارت
تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ـ معاملات تجارتی ازقرارذیل است: ۱-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد. ۲ ـ تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ ـ هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسـانیدن ملزومات وغیره. ۴ ـ تاسیس وبکارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ ـ تصدی بعملیات حراجی. ۶ ـ تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی. ۷ ـ هرقسم عملیات صرافی وبانکی. ۸ ـ معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریا غیرتاجرباشد. جزوه قانون تجارت
۹ ـ عملیات بیمه بحری وغیربحری. ۱۰ ـ کشتیسازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها. ماده ۳ـ معاملات ذیل به اعتبارتاجربودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب میشود. ۱ ـ کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. ۲ ـ کلیه معاملاتی که تاجریا غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود مینماید. جزوه قانون تجارت
۳ ـ کلیه معاملاتی که اجزاءیا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خود مینماید. ۴ ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. ماده ۴ ـ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود. ماده ۵ ـ کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست. باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی ماده ۶ـ هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیـل یـا دفـاتردیگری را کـه وزارت عدلیـه بـه موجـب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد: ۱ـ دفترروزنامه. ۲ ـ دفترکل. ۳ ـ دفتردارائی. ۴ ـ دفترکپیه. ماده ۷ـ دفترروزنامه دفتری است که تاجرباید همه روزه مطالبات ودیون وداد ستد تجـارتی ومعـاملات راجـع بـه اوراق تجارتی(ازقبیل خرید وفروش وظهرنویسی)وبطورکلی جمیـع واردات وصـادرات تجـارتی خـود را بـه ه راسـم ورسمی که باشد ووجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند درآن دفترثبت نماید. ماده ۸ـ دفترکل دفتری است که تاجرباید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامـه اسـتخراج وانـواع مختلفه آن را تشخیص وجدا کرده هرنوعی را درصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند جزوه قانون تجارت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.