خلاصه کتاب مباحث جاری در حسابداری

جزوه مباحث جاری در حسابداری
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۸) کارمزد واریز اعتبار و بهره واریز نسبت به بدهی مشتری از تاریخ پرداخت مبلغ اعتبار بـه فروشـنده از طریـق ب انـک
کارگزار تا زمان واریز اعتبار توسط مشتری
ب) اقلام بستانکار حساب اعتبارات اسنادی جزوه مباحث جاری در حسابداری
۱) برگشت سپرده ثبت سفارش، پس از ارائه مدارک ترخیص کالا از گمرک
۲) برگشت قسمتی از سفارش انجام نشده (کالا کمتر حمل شده توسط فروشنده)
۳) وصول خسارت از بیمه در مواردی که کالا آسیب دیده باشد.
انواع قراردادهای حمل
در عملیات خریدخارجی باالطبع باید شرایط بیمه و حمل کالا به کشـور خریـدار مشـخص باشـ د. بنـابراین از یکـی از
قراردادهای حمل کالا استفاده می شود. مهمترین این قراردادها عبارت است: CIF,FOB.C&F CIF: مخفف عبارت Cost ،Insurance and Freight می باشد و به معنی قیمت تمام شده، بیمه و کرایـه حمـل جزوه مباحث جاری در حسابداری
کالاست.
FOB: مخفف عبارت Free On Board می باشد و به معنی تحویـل کـالا بـر روی عرشـه اسـ ت. در ایـن قـرارداد
هزینه بیمه و حمل به عهده خریدار است.
C&F: مخفف عبارت Cost and Freight می باشد و به معنی قیمت تمام شده و کرایـه حمـل کالاسـ ت. در ایـن
روش هزینه بیمه به عهده خریدار است.
نکات مهم فصل:
ودیعه ثبت سفارش که توسط بانک از حساب موسسه جزوه مباحث جاری در حسابداری برداشت می شود به میزان ۰۱ الی۱۰۰ درصد بهـای پروفرمـا بـه
نرخ شناور خواهد بود. بهای پروفرما براساس ارزش CIF محاسبه می شود در غیر اینصورت اگر بهای آن براسـاس FOB
باشد باید ۰۲ درصد به آن اضافه نمود و رقم جدید را محاسبه کرد و در صورتی که بهای پروفرمـا بـر اسـاس C&F باشـد
واردکننده ملزم به بیمه کالا خواهد بود. بابت حق ثبت سفارش (به جز کالاهای اساسی) مبلغ ۰۴ ریال بـرای هـر دلار CIF
از وارد کننده دریافت می شود. کارمزد گشایش اعتبار اسنادی معادل ۲ در هزار ارزش CIF پروفرما خواهـد بـو د. معـادل ۰۱ درصد مبلغ پروفرما به عنوان هزینه تاخیر از تاریخ پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشـنده تـا تـاریخ دریافـت اسـناد
حمل توسط بانک به

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.