خلاصه کتاب مبانی مالیاتی

جزوه مبانی مالیاتی
دانلود فایل
جزوه مبانی مالیاتی
علت نیاز دولت به درآمد: مردم هر جامعه یا جزوه مبانی مالیاتی کشوری از دولت خود چه انتظاری دارند؟ بطور یقین می توان گفت که این انتظار غیر از رفاه نمی تواندد باشد، پس هدف دولت باال بردن رفاه جامعه یا افزایش ثروت مدادی و معندوی شدهروندان بدوده و بدرای تحقدد آن هددف، دولت بایستی نسبت به ارائه خدمات عمومی از قبیل امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و…. و نیز تخصیص منابع بین بخدش های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه و تثبیت قیمت ها، اشتغال کامل و رشدد اقتصدادی اقدام نماید. انجام چنین وظایفی احتیاج به منابعی برای تأمین هزینه ها دارد که این امر دولت ها را وادار مدی کندد بده دنبدال منابع درآمدی باشند. منابع درآمدی دولت ها: درآمد دولت ها به دو دسته کلی شامل درآمدهای غیر مالیاتی و درآمدهای مالیاتی تقسیم بندی می شود: درآمدهای جزوه مبانی مالیاتی غیر مالیاتی: ۱-۱ -انحصارات یا درآمدهای خالصه در این حالت دولت، با در اختیار گرفتن بخشی از منابع کشور و با ایجاد انحصار در یک یا چند منبع امتیاز بهدره بدرداری و درآمد حاصل از این منابع را از آن خود می کند همانند: – سود ناشی از انحصاراتی مثل فروش نفت، گاز و … – کارمزد های دریافتی برای ارائه خدمات گوناگون مانند عوارض دریدافتی از بهدره بدرداران معدادن، عدوارض دریدافتی از سازمانهای دولتی مزایا – سهل الوصول بودن آن برای دولت ها جزوه مبانی مالیاتی – به عنوان منبع تأمین احداث دارایی های سرمایه ای ملی و زیربنایی کارآمد است. معایب – ناکافی بودن این نوع درآمد )همین بس که با افزایش میزان و قیمت نفت صادراتی همچندان مشدکالت اقتصدادی کشدور حل نشده است.( – بی ثباتی این نوع درآمدها ) افزایش و کاهش پیاپی و ناگهانی و مشخص نبودن قیمت جهانی نفت و در نتیجه عدم برنامده ریزی مناسب.( – عدم پاسخگویی دولت ها به مردم در نحوه مصرف این درآمدها – محدود و پایان پذیر بودن بعضی از درآمدها به خصوص نفت و گاز و منابع معدنی و طبیعی تجدید ناپذیر .
جزوه مبانی مالیاتی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.