خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی ۲

جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
دانلود فایل
جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ از شما انتظار میرود بعد از مطالعه این قسمت بتوانید : ۱ )برنامهریزی را تعریف ، و مفاهیم مهم آن را مشخص کنید. ۲ )برنامهریزی ملی را تعریف کنید. برنامهریزی چیست؟ برنامهریزی جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ عملی هدفدار و از روی نقشه است. بر این اساس برنامهریزی را میتوان در همه سطوح زندگی ، چه فردی ، خانوادگی یا جمعی ، اقتصادی ، فرهنگی یا سیاسی به کار برد. تعریف برنامهریزی برنامهریزی عبارتست از یک جریان آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص ، اجرای یک سلسله اقدامات و فعالیتهای مرتبط به یکدیگر را در آینده پیشبینی میکند. چند مفهوم مهم در تعریف برنامهریزی گنجانده شده است جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲ که عبارتند از : ۱ )برنامهریزی یک جریان است نه یک عمل مقطعی و یا یک سند تدوین شده. ۲ )برنامهریزی یک امر آگاهانه و دارای عزم و قصد است. ۳ )برنامهریزی یک سلسله فعالیتها و اقدامات است که بایستی در آینده صورت پذیرد. ۴ )برنامهریزی اهدافی را دنبال میکند که سلسله فعالیتهای آینده ، متناسب با این اهداف تعیین میگردند. فصل اول برنامه ریزی ملی هدفهای رفتاری ۳ تعریف برنامهریزی ملی برنامهریزی هر کشور کوششی نظام یافته از سوی حکومت است تا بدان وسیله به هدفهای کلی اقتصادی و اجتماعی مشخص برسد. از شما انتظار میرود بعد از مطالعه این قسمت بتوانید : ۱ )انواع برنامهریزی را از نظر نظامهای اقتصادی نام ببرید. ۲ )انواع برنامهریزی را از نظر ابعاد زمانی نام ببرید و توضیح دهید. ۳ )انواع برنامهریزی را از نظر ابعاد زمانی با یکدیگر مقایسه کنید. ۴ )انواع برنامهریزی را بر اساس مکان نام ببرید. جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.