خلاصه کتاب متون حقوقی ۱ رشته حقوق

جزوه متون حقوقی ۱ رشته حقوق
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صورت گرفته است جزوه متون حقوقی ۱ رشته حقوق و باید ثمن را بگیریم نه خودرو مگر اینکه شما شرط فسخ گذاشته باشید یعنی می نویسیم در صورتی که فرد ثمن معامله را تا مثلاً دو روز دیگر یا تا شب یا در همین مجلس معامله به من نپردازد من حق دارم معامله را فسخ کنم و خودرو را پس بگیریم. ولی گاهی شرط می شود اگر فرد ثمن معامله را ندهد معامله فسخ است این به ضرر شما است چون ممکن است ثمن را ندهد و خودرو را هم تا یک سال پسندهد و بعد یک سال که جزوه متون حقوقی ۱ رشته حقوق بخواهید فسخ کنید مشکل نوسان قیمت پیش می آید الفاظ خیلی مهم است اگر بگوییم اگر ثمن را ندهد من حق فسخ دارم اینجا دست خود شما است و می توانید فسخ کنید یا نکنید و می توانید ثمن را بگیرید یا خودرو را ولی اگر بگوییم اگر طرف ثمن را ندهد معامله فسخ است دیگر دست شما نیست و معامله فسخ می شود و راهی نیست که معامله را نگه دارید
☆ نکته: خیار تاخیر ثمن به این صورت است که شما مبیع را نداده اید و فرد هم ثمن را نداده است تا سه روز اگر ثمن را ندهد می توانید فسخ کنید و قبل از سه روز نمی توانید خودرو را به کس دیگری بدهید. جزوه متون حقوقی ۱ رشته حقوق
☆ نکته: در بعضی از عقد ها قبض شرط صحت معامله است مثلاً در بیع طلا و نقره معامله را انجام دهید ولی شخص طلا را تحویل ندهد هنوز معامله انجام نشده است و همچنین وقف که همه کارهای آن را انجام دادید فقط مال موقوفه را تحویل ندادهاید هنوز وقف انجام نشده است ولی بیع اینگونه نیست

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.