خلاصه کتاب متون فقه ۲

جزوه متون فقه ۲
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکته ای  جزوه متون فقه ۲ را توجه بفرمایید در تعاریفی که از اصول فقه ارائه کردیم اصطلاح »حکم شرعی« یا» احکام شرعی« به کار رفته. احکام شرعی آن دسته از مقرراتی هستند که شارع مقدس برای موضوعات، مقرر فرموده است.
احکام شرعی دارای تقسیمات مختلفی است. گاهی حکم شرعی تقسیم می شود به حکم تکلیفی و حکم وضعی. احکام تکلیفیه آن دسته از احکامی هستند که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می گیرد؛ مثل وجوب نماز. جزوه متون فقه ۲ احکام وضعی احکامی هستند که اثر غیرمستقیم برافعال مکلفین دارند؛ مثال بزنم وقتی که می گویید بیع حلال است حلیت بیع یک حکم تکلیفی است خداوند در قرآن کریم می فرماید: اَ حلَ اﷲُ ال بیع خدا بیع را برای شما حلال کرد اما یک وقت هست مکلف می رود این بیع و خرید وفروش را در عالم خارج انجام می دهد با توجه به آن حکم شرعی تکلیفی که حلیت را استنباط کردیم خریدو فروشی که در عالم خارج انجام می دهد چون حلال است باید بفرمایید این بیع محکوم به صحت است این صحت بیع که اثر غیرمستقیم بر افعال مکلف دارد در حقیقت حکم وضعی نامیده می شود. پس بنابراین به عبارت دقیق تر حکم تکلیفی حلیت بیع مستقیماً به بیع تعلق می گیرد ا حَلَ اﷲُ البیع اما حکم صحت بیع حکم وضعی است چون به طور غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق گرفته.
صحبت های استاد: احکام تکلیفیه خودشون به ۵ قسم تقسیم می شوند جزوه متون فقه ۲  در اصطلاح می گویند احکام خمسه تکلیفیه یعنی احکام ۵ گانه تکلیفی. این احکام به این ترتیب هستند: اول وجوب، وجوب : حکم شرعی تکلیفی است که شارع مقدس انجام آن را به طور الزامی از مکلف  جزوه متون فقه ۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.