خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی گردشگری

جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری
دانلود فایل
جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری
بازاریابی از نظر فیلیپ کاتلر: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری و خواستهها از طریق فرایند مبادله. منشأ و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیازها و خواستههای انسان است. نیاز: بیان کنندهی حالت محرومیت احساس شده در فرد است. این محرومیت آرامش آدمی را بر هم میزند و در او شوقی برای برطرف کردن آن به وجود میآورد. نیاز، شخص را به حرکت وا میدارد و او را در یک حالت فعال قرار داده به او جهت میدهد. خواسته: در بازاریابی شکل برآورده ساختن نیازهاست. برای مثال گرسنگی جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری نیاز به غذاست اما طرقی که انسان این نیاز را برطرف میکند متفاوت است. ممکن است افراد برای گرسنگی، بنا به عادت، فرهنگ، سلیقه و ذائقه خویش، غذاهای متعددی را انتخاب کنند. این غذاهای متنوع و متعدد »خواسته« آنان است. مبادله: بازاریابی از زمانی آغاز میشود که فرد تصمیم میگیرد نیازها و خواستههایش را از طریقی خاص که آن را »مبادله« مینامیم، ارضا کند. مبادله یکی از چهار انتخاب گوناگونی )خودتولیدی- استعانت از دیگران- اعمال زور- مبادله( است که فرد برای ارضای نیازهای خود از آن استفاده میکند جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.