خلاصه کتاب مدیریت تولید

جزوه مدیریت تولید
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کنترل مدیریت ،جزوه مدیریت تولید  یکی از وظایف مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی و کارگردانی. عملکرد مهمی است زیرا به بررسی خطاها و انجام اقدامات اصلاحی کمک می کند تا انحراف از استانداردها به حداقل برسد و اهداف اعلام شده سازمان به نحو مطلوب محقق شود.
کنترل موجودی ، نظارت بر عرضه، ذخیره سازی و دسترسی به اقلام به منظور اطمینان از عرضه کافی بدون عرضه بیش از حد.
کنترل کیفیت ، فرآیندی است که توسط آن واحدها کیفیت تمامی عوامل دخیل در تولید را بررسی می کنند.
همچنین ببینید جزوه مدیریت تولید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.