خلاصه کتاب مدیریت مالی کارشناسی ارشد

جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد
دانلود فایل
جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد
مدیریت مالی مدیریت مالی عبارت است از، مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد، همچنین هدف از مدیریت مالی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است که این ثروت تحت تاثیر دو عامل قرار میگیرد این دو عامل عبارتند از : بازده و ریسک هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران نیز افزایش میابد و هر چه ریسک افزایش یابد امکان کاهش ثروت سهامداران نیز افزایش مییابد. نکته: بازده سهام سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار دارد: ۱ .افزایش قیمت ۲ .دریافت سود و سایر مزایا افزایش قیمت سهام تحت تاثیر دو عامل قرار میگیرد : ۱٫توانایی شرکت در بدست آوردن بازده )تغییر در سود سال آینده ، تغییر در نرخ رشد سود در سالهای آتی( ۲٫درجه عدم اظمینان یا ریسک نسبت به دست یابی به سودهای سالهای آینده هدف سودآوری: سودآوری و به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دو هدف متفاوت جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد است، سودآوری نمیتواند به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تعیین شود . زیرا ممکن است مدیریت سودآوری، شرکت را به حداکثر برساند اما در این راه ریسک زیادی را نیز به شرکت تحمیل نماید. در هر صورت محدودیتهای سودآوری به شرح زیر است: ۱ )ثروت سهامداران که در دو بخش ظاهر میشود: الف( سود تقسیم شده ۲ ب( افزایش قیمت سهام ۲ )سود، قابل دستکاری است. ۳ )سود، ارزش زمانی را لحاظ نمیکند. تعیین هدف های مالی برای رسیدن به هدف اصلی مدیریت مالی، اهداف زیر را باید درنظر گرفت. ۱ )تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن یعنی متناسب با فعالیتی که مورد نیاز است امکانات و داراییهایی را به کار بگیریم که بتواند ضمن ایجاد بازدهی متناسب با ریسک، رشد سودآوری را به همراه داشته باشد. جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.