خلاصه کتاب مدیریت مالی ۱

جزوه مدیریت مالی ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– مربوط بودن هدف: زمانی محقق می شود که اطلاعات جزوه مدیریت مالی ۱ استفاده کنندگان را به اهدافشان برساند.
– مربوط بودن معنی: زمانی محقق می شود که دریافت کننده اطلاعات معنـی و مقصـود اطلاعـات گـزارش شـده را
بفهمد. شرط اساسی بوده اما هدف نهایی نیست.
– مربوط در تصمیم: زمانی محقق می شود که اطلاعات، تصمیم گیری توسط استفاده کننـدگان را تسـهیل کنـ د. ایـن
مورد هدف نهائی FASB می باشد.
– به موقع بودن: به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد. زیرا بسیاری از انـواع اطلاعـات مـالی،
نسبت به گذشت زمان حساسیت زیادی دارند و به سرعت ارزش خود را از دست می دهند.
– ارزش پیش بینی: ارزش پیش بینی بر می گردد به کمک نمودن اطلاعات به استفاده کنندگان برای انجام پیش بینی
در مورد نتیجه رویدادهای گذشته ،حال و آینده جزوه مدیریت مالی ۱
– ارزش بـازخور: ارزش بـازخور برمـی گـردد کمـک نمـودن اطلاعـات بـرای تاییـد یـا تصـحیح انتظـارات پیشـین ،
حسابداری قادر می کند سرمایه گذاران را تا استراتژی های سرمایه گذاریشان را در طی زمان اصلاح کنند.
– قابلیت اتکا: ویژگی اطلاعاتی که اطمینان می دهد اطلاعات بـه طـور معقـول عـاری از اشـتباه و تعصـب بـوده و بـه
درستی آنچه را که از آن فهمیده می شود نشان می دهد. جزوه مدیریت مالی ۱
– صادقانه بودن ارائه اطلاعات: مطابقت یا توافق مابین یک اندازه گیری یا شرح و پدیده ای کـه فهمیـده مـی شـودتا
ارائه شود. بعضی اوقات اعتبار گفته می شود. جزوه مدیریت مالی ۱
– قابلیت اثبات: توانایی اجماع در میان اندازه گیران برای اطمینان از اینکه اطلاعات آنچه را که بـر مـی آیـد تـا ارائـه
کند، ارائه می نماید یااینکه روش انتخاب شده برای اندازه گیری بدون اشتباه یا تعصب به کار می رود. قابلیت اثبـات یـک
مفهوم نسبی بوده و به تنهایی قابلیت اتکا یک روش اندازه گیری را مشخص نمی کند.
– بی طرفی: تقریباً، نه دقیقاً به معنی دوری از تعصب می باشد یعنی یک نفر به سمت نتیجه از پیش تعیین شده متمایل
نیست. روشی که ارزش تاریخی را با توجه به تغییرات در قیمتهای آن گروه از دارایی ها تعـدیل مـی کنـد، قابلیـت اثبـات
کمتری داشته اما در نتیجه تعصب کمتر دارد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.