خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات

جزوه نظریه های ارتباطات
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
جزوه نظریه های ارتباطات
عاملی که سبب گشته از جوامع سنتی وارد جوامع مدرن شویم چه بوده است؟ تبیین علت تمایز
جوامع سنتی و مدرن
مثالا مارکس ابزار تولید و تکامل شیو ه تولید سبب تغییر تمام مناسبات اجتماعی و سیاسی میشود
که اینهمه بحثهای جامعهشناسی است و تقسیم بعد آنها قانون علمی نیست.
در ارتباطات به نظریههای میپردازیم که رسانه و ارتباطات را عامل شکلگیری فرهنگ و جامعه مدرن
میداند. جزوه نظریه های ارتباطات
یکی از مؤلفههای بسیار تأثیرگذار مهم جامعه مدرن مفهوم زمان و مکان است درگذشته زمان از مکان
جدا نبود و کسی همیشه مرتبط با کجا بود. به عبارتی تجرب ه همزمانی مربوط به مکان خاص بود
کسانی که به لحاظ فیزیکی حضور داشتند در مثالا یک مسابق ه فوتبال و قادر درک و تجربه آن بودند
تحت تأثیر تحوالتی زمان از مکان جدا شد زمان کوتاهتر شد و مکان کوچک ترشد این جدا شدن زمان و
مکان را
رابرستون فشردگی جهان حاوی فشردگی زمان مکان
گیلنز جدایی زمان مکان کاسترل زمان بیزمان و مکان بیمکان جزوه نظریه های ارتباطات
این جدا شدن زمان و مکان به مقدار زیادی ناشی از رسانههای نوین ارتباطی است
از جا کندگی ارتباط و تعامل با دیگران محدود به مکان خاصی نیست ارتباط و تعامل ما از محیط محلی
کنده میشود و در محیط جغرافیایی درست بسته میشود
امروزه از طریقه رسانه ها ارتباط یا جهانی شده است از طریق تلویزیون صحنههای سیل پاکستان را
میبینم و…
رسانهها بهویژه ارتباطجمعی میتواند سبب شکلگیری سبک جدید زندگی شود
دیگر تعامل یا محدود و مکان جغرافیایی خاصی نیست جزوه نظریه های ارتباطات
تایسون به این موضوع میگوید: تجربه رسانهای شده
در ابعاد پدیدهای از جا کندگی که گیدنز عامل اصلی مدرنیته را آن میداند رسانهها بودند که در ایجاد
تعامل را سبب شدند.
گیلدنز سرشت باز اندیشانه مدرنیته هویت باز اندیشانه مدرنیته این است که مدرنیته به روی
اندیشههای دیگر باز است } تغییر کنش انسانی بهواسط ه شناخت دانش و اطالعات جدید بازاندیشی
}
در جهان جدید هویت بازاندیشانه است چون خودشان سبک وزندگی را انتخاب میکنند مثالا هویت
معرفی در جهان جدید یعنی مصرف هویت فرد را نشان میدهد و تنها برای رفع نیاز نیست و این
هویت معرفی باز اندیشانه است و رسانهها در ایجاد آن نقش مهمی داشتهاند. جزوه نظریه های ارتباطات
رسانهها در انتقال دانش و اطالعات و تجربه مهمترین نقش رادارند تغییر کنش انسانی وان چیز که
رسانهها تولید میکنند چیزی بیاثری است بلکه دارای بار تأثیرگذاری است
مگ لوهان: برونشتانیزم اصالحات اقتصادی و… همه را نتیج ه ارتباطات مکتوب میداند
۴
جلسه دوم
نظریه ارتباطات و تحوالت تاریخی جزوه نظریه های ارتباطات
هارولود انیس سوگیری ارتباطات
مک لوهان رسانه پیام است
نظریههای رسانهای مدیریت و نقد مدرنیستی رساند
مدرنیسم جنبش نقد ادبی هنری و فرهنگی در اواخر قرن ۱۹ است و این جنبش رادیکال پیامدهای
منفی مدرن را موردتوجه قرار داده با مدرنیته فرق دارد.
هارولد انیس سوگیری ارتباطات
وی استاد مک لوهان است و خیلی از آرامی مک لوهان تحت تأثیر لینیس بود
ّاوری ارتباطی یا دارای سوگیری زمانی هستند یا دارای سوگیری مکانی
وی میگفت: ابزارها و فن
هستند
سوگیری زمانی: سنگنوشته، پوست، سفال نوشتهها که سنگین بادوام و بهسختی قابل جزوه نظریه های ارتباطات
نقلوانتقال بودند؛ یعنی در درازمدت ماندگاری زیاد داشتند ولی به لحاظ مکانی بردی نداشتند
سوگیری مکانی: پاپیروس و کاغذ که سبک و کمدوام قابل نقلوانتقال بودند و چون بهراحتی
قابلحمل و نقل بودند کمی توانستند در گستر ه مکانی وسیع مورداستفاده قرار گیرند ولی در طول
زمانهای طوالنی دوام نداشتند.
سوگیری ارتباطات و تمدنها
در تمدنهایی که رسانهها دارای سوگیری مکانی بودند یک سری ویژگیهای فرهنگی و تمدنهایی
که با رسانههای دارای سوگیری زمانی بودند ویژگیهای فرهنگی خاص حاکم بود
امپراتوری یونان مصر روم: امپراتوریهایی بودند که نخبگان ساختار قدرت بر کلمات و واژههای
نوشتهشده کنترل داشتند ادامه تنظیمات نوشتاری اولیه گفتمان رسمی در اعمال قدرت گفتمان
شفاهی بود مبتنی بر کلمات و واژههای شفاهی پس دایره قدرت محدود بوده و به لحاظ جغرافیایی
وسیع و گسترده نبود اما وقتی حروف و نوشته دارد زندگی بشر شد یک اقلیت صاحب قدرت جزوه نظریه های ارتباطات
میتوانست بر سرحدات وسیع حکومت کند.
اینیس معتقد است شکلگیری امپراتوری جدید به خاطر شکلگیری حروف و نوشته بود وی امپراتوری
جدید را امپراتوری چاپ میداند.
درزمانی که رسانههای با سوگیری زمانی حاکم بود در جوامع سنتی بود و به لحاظ تاریخی ماندگاری
داشتند اما تحولی به سمت نوگرایی نداشتند.
درزمانی که رسانههای با سوگیری زمانی حاکم بودند جوامع سنتی بودند و به لحاظ تاریخی ماندگاری
داشتند اما تحولی به سمت نوگرایی نداشتند.
اما وقتی رسانهها با سوگیری مکانی ایجاد شد افراد حتی اگر مهاجرت نمیکردند با دنیای جدیدی
آشنا میشدند و تجربیات جدید میآموختند و آرزوی زیستی در فرهنگ دیگری را داشتند.
اینیس ویژگیهای ارتباطی بر صورتبندیهای فرهنگی اجتماعی تأثیر دارد
پس جوامع سنتی به این دلیل سنتی بودند که دارای رسانههای ارتباطی با سوگیری زمانی بودند و جزوه نظریه های ارتباطات
جوامع امروز به این دلیل پیشرفتهاند که دارای رسانههای ارتباطی با سوگیری مکانی بود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.