خلاصه کتاب ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی
دانلود فایل
دودمانه هایی که در آن ها از عالمت ناقل )حامل( استفاده می شود و برای هر فردی براساس ژنوتیپی که دارد از عالمت خاصی استفاده می شود. برای مثال در یک بیماری اتوزومی مغلوب که دریک دودمانه ی ژنتیکی نمایش داده شده است ، فرد بیمار با عالمت یا و فرد سالم با عالمت یا و فرد ناقل با عالمت یا نمایش داده می شود. یعنی در این نوع دودمانه ها برای هر نوع ژنوتیپ عالمت خاصی وجود دارد و دودمانه های ژنوتیپی نامیده می شوند. ب- دودمانه های فنوتیپی دودمانه هایی که در آن ها از عالمت افراد ناقل در دودمانه استفاده نمی شود . وفرد بیمار با عالمت یا و فرد سالم با عالمت یا نمایش داده می شوند. باتوجه به جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی اینکه عالئم به کار رفته در این نوع دودمانههای فقط برای نمایش فنوتیپ افراد است ، دودمانه های فنوتیپی می گویند. نکات: ناقل: کسی که از نظر یک صفت و خصوصیت طبیعی ولی دارای ژن مغلوب آن صفت است. در بیماری های ژنتیکی به افرادی ناقل می گویند که دارای آلل مولد ناهنجاری ژنی هستند اما فنوتیپ آن ناهنجاری را نشان نمی دهند و سالم هستند. صفات ارثی در انسان: ۱ -صفات اتوزومی ۲ -صفات وابسته به جنس ۱-صفات اتوزومی: صفاتی که ژن های آن ها روی کروموزوم های اتوزوم قرار دارند. ۲ -صفات وابسته به جنس: صفاتی که ژن های آن ها روی کروموزوم های جنسی )در انسان X یا Y ) قرار دارند.
جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.