خلاصه کتاب کودکان استثنایی ارشد

جزوه کودکان استثنایی ارشد
دانلود فایل
گروه بندی روان پزشکان الف( عقب ماندگی به علت عوامل ارثی ب(عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری ج(عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و دوران بعد از زایمان د(عقب ماندگی به علت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی الف(عقب ماندگی به علت عوامل ارثی مقدمه: -لقاح اسپرماتوزوئید و اوول تولید جنین می کند. -بیست و دو جفت دیگر کروموزومهای معمولی هستندیک جفت آن کروموزومهای جنسی که در مرد “xy “و در زن “xx “استهر جنینی دارای ۴۶ کروموزوم است )بیست و سه جفت( -کروموزومها حاوی عامل ژن هستند که دارای مواد شیمیایی و آنزیمها مخصوصا اسیدنوکلئیک هستند و این موادشیمیایی هستند جزوه کودکان استثنایی ارشد  که در چگونگی بروز صفات ارثی دخالت دارند. علت عقب ماندگیدرحقیقت عامل وراثت یک فعل و انفعال بیوشیمیایی است و آنزیمها در آن نقش اصلی را دارند. ۱-اختالل در تعداد کروموزومها ۲-اختالل در نوع کروموزومها ۳-عامل همخوانی *۱-بیمارانی که از لحاظ کروموزومهای معمولی دچار اختالل هستند عقب ماندگی شدیدتری را نسبت به بیمارانی که از لحاظ کروموزومهای جنسی نقص دارند نشان می دهند. *۲-تعداد کر و اللها در نسلهای همخون فراوان است. I (اختالالت مربوط به کروموزومهای جنسی نوع عقب ماندگی: از نظر هوشی افراد این دسته اکثراً سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند. *۱-اختالالت در کروموزومهای جنسی همشیر با عقب ماندگی همراه نیست و ممکن است افراد مبتال حتی بهره هوشی کامال طبیعی یا باالتر نیز داشته باشند. -سندرم کالین فلتر علت: داشتن یک جزوه کودکان استثنایی ارشد کروموزوم جنسی “x “زیادتر از معمول یعنی )۴۷ = xxy( شکل ظاهری: در مرد عالئمی نظیر زن دیده می شود. -موهای صورت رشدی ندارداز نظر جنسی عقیم هستندپستانهای نسبتا بزرگبیضه ها و آلت تناسلی کوچک و بچه گانه حتی در زمان بلوغقد بلند، باریک، پشت خمیده اخالق: چون نارسایی قوای ذهنی در این بیماران شدید نیست لذاموقع تولد وزنشان کمتر از معمولصدا مردانه نیست -قادر به همکاری و سازش در محیط آرام و ساکت هستند. -به علت اشکال در روابط جنسی مخصوصاً در دوره نوجوانی ممکن است دچار ناراحتی های عصبی، اختالالت شخصیتی، عقده حقارت، جنایت، تجاوز، اعتی جزوه کودکان استثنایی ارشد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.