دانلود جزوه برنامه ریزی پویا

جزوه آنالیز تصمیم گیری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی آموزشی بیشتر به دانلود جزوه برنامه ریزی پویا فلسفه ای است حاکم بر کل آموزش که در یک کشور برای رسـیدن  بـه  هدف های رشد و توسعه انجام می گیرد. در این مرحله تکنولوژی، آموزشی مخصـوص  افـراد  یـا  سـازمان  خاصی نیست بلکه حیطه  عمل هر فرد یا سازمانی را که برای رشد و توسعه کشورش کار مـی  کنـد  در بـر  می گیرد.

 

تکنولوژی آموزشی یا تکنولوژی در هر دانلود جزوه برنامه ریزی پویا دیگر شامل دو جزء اصلی است:

 

جزء نرم افزاری(محتوایی): شامل روشـها ، دسـتورالعملها ، الگوهـا  دانلود جزوه برنامه ریزی پویا کـه  در طراحـی ، اجـرا  و

ارزشیابی آموزشی به کار گرفته می شود.

جزء سخت افزاری: شامل ابزارها، وسایل، دستگاهها و رسانه ها. استفاده از وسایل و رسـانه  هـا  در فراینـد

آموزش. تکنولوژی آموزشی به تمام وسایل و رسانه هایی گفته می شود که  آموزش و یـادگیری  را تسـهیل  می کند.

این دو جزء مکمل یکدیگرند و بدون یکی از آن دو، تکنولوژی آموزشـی  کامـل  نخواهـد  بـود . مـثلا  فـیلم  آموزشی به عنوان یک سخت افزار باید با روشها، دستورالعملها و الگوهای تهیه اینگونه فیلم ها همراه باشد تا یک تکنولوژی کامل را تشکیل دهد. انتقال تکنولوزی نیز بایـد  ایـن  دو جـزء  را بـا  هـم  داشـته  باشـد  تـا  تکنولوژی به طور کامل منتقل شود.انتقال ناقص نمی تواند همان مسائلی را حل کند که در کشور مبدأ برای حل آن مسائل به کار می رفته است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.