دانلود جزوه حسابداری مالی

جزوه حسابداری مالی
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

چنین ویژگی های کیفی، اطلاعات مالی برای کاربران مفید خواهد بود. هنگام تهیه صورت های مالی، موارد زیر باید رعایت شود: ویژگی های کیفی اساسی: جزوه حسابداری مالی
ارتباط: ارتباط ظرفیت اطلاعات مالی برای تأثیرگذاری بر تصمیم استفاده کنندگان است. اجزای مرتبط ارزش پیش بینی و ارزش تاییدی هستند. مادی بودن یک کیفیت فرعی مربوط است. اطلاعات در صورتی با اهمیت تلقی می شود که حذف یا تحریف آن بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان بر اساس صورت های مالی تأثیر بگذارد.
نمایندگی وفادارانه: نمایندگی صادقانه به این جزوه حسابداری مالی معناست که آثار واقعی معاملات باید به درستی در صورتهای مالی حساب و گزارش شود. کلمات و اعداد باید مطابق با آنچه واقعاً در معامله اتفاق افتاده باشد. اجزای نمایندگی وفادار کامل بودن، بی طرفی و عاری از خطا است.
افزایش ویژگی های کیفی:
تأیید پذیری: تأیید پذیری به اجماع بین کاربران آگاه و مستقل اطلاعات مالی اشاره دارد. چنین اطلاعاتی باید با شواهد کافی برای پیروی از اصل عینیت پشتیبانی شود.
مقایسه پذیری: مقایسه پذیری کاربرد یکسان روش های حسابداری در بین واحدهای تجاری در همان صنعت است. اصل سازگاری قابل مقایسه است. سازگاری عبارت است از کاربرد یکسان حسابداری در نقاط مختلف یک واحد تجاری.
قابل درک بودن: قابل درک بودن به این معنی است که گزارش های حسابداری باید تا حد امکان واضح بیان شود و برای کسانی که اطلاعات مربوط به آنها است درک شود.
به موقع بودن: به موقع بودن به این معنی است جزوه حسابداری مالی که اطلاعات مالی باید قبل از تصمیم گیری به استفاده کنندگان ارائه شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.