دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز

کتاب رفتار سازمانی رابینز
دانلود کتاب
بهAtalissa ، آیووا، یک شهر بسیار کوچک با ۳۱۱ نفر – و یک راز ناپسند، خوش آمدید. اگر ای ن تصویر را قبالً دیده باشی د، احتماالً میدانید که آنچه در ا ین مدرسه تغییر یافته است، اساس بزرگترین جایزه کمی سی ون فرصتهای شغل ی برابر (EEOC (ایاالت متحده در تار یخ است. داستان ساختمان خوابگاه Atalissa در سال ۱۹۷۴ آغاز م یشود، هنگامی که Texas of Service Turkey s’Henry ساختمان متروکهای را در نزدیکی کارخانه فرآوری آیووای خود اجاره کرد تا کارگران خود را، که متشکل از گروهی از مردان جوان، معلول ذهن ی هستند و از موسسات دولت ی گرفته شده بودند، در آن زمان اوضاع نابسامان کار برای گذران زندگی، که به طور متوسط حقوق معادل فقط ۶۵ دالر در ماه را برای کار تمام وقت در اختیار مردم قرار میداد، کامالً قانونی بود. چرا؟ بخشی از قانون استانداردها ی کار منصفانه در سال ۱۹۳۸ به کارفرمای ان سودمحور دارای مجوز اجازه م یدهد که به کارگران دارای معلول یت، کمتر از حداقل دستمزد پرداخت کنند. به عالوه، این شرکت از نظر قانونی مبالغ ی را از درآمد ناچیز مردان و چک ها ی تأمین اجتماع ی آنها برای پوشش اتاق، وعده غذایی و “موارد اضافی” مانند خدمات پزشک ی کم کرد، زیرا کارگران، بیمه درمان ی یا بیمه بهداشت نداشتند. در این کارخانه، این مردان بدترین کارها را داشتند که در آنها تخلیه دستی ۲۰۰۰۰ بوقلمون در روز انجام میشد. بیل ی پنر، که دههها در ساعت ۳ صبح در کنار صدها مردی که در خوابگاه رفت و آمد م یکردند ، از خواب ب یدار میشد، کتاب رفتار سازمانی رابینز
گفت کار ، شکننده و “بیش از حد خونین” بود. اوضاع در خوابگاه، وحشتناک بود، بدون گرما، پنجرههای پوشیده و درهای قفلدار، سوسک و آلودگ ی. دو نفر “سرپرست” را مأمور کرده بودند که مجازاتی را اعمال میکردند که شامل ساعتها ای ستادن با ۹۰ دستها بر روی م یله و دور خود چرخیدن در حالی که وزنهها ی سنگین حمل میکردند، بود. مردانی که بعضی از شبها با دستبند به تختخواب خود م یآمدند، شکستن حمام، لگد زدن به کشاله ران و بدرفتاری لفظی را انکار میکردند. مردانی که فرار کردند، گرفتار شدند و بازگردانده شدند. در طول سالها، ادعاهای مربوط به Service Turkey s’Henry به سیستم حقوقی راه یافت. آنها به رفتار نامناسب با کارگران؛ نقض قانون حمایت از کارگران فصل ی و مهاجران فدرال؛ کار سخت ی که باعث کشته شدن یک کارگر مسن و معلول شد؛  کتاب رفتار سازمانی رابینز
نابرابری در پرداخت شرایط اسف بار و خطرات آتشسوزی اشاره کردند. با این حال، اداره خدمات انسانی آیووا، وزارت کار ایاالت متحده، توسعه نیروی کار آیووا و وزارت بازرس ی و تجدی د نظر، بی شتر ادعاها را بدون تحقیق رد کردند. هیچ ی ک از دپارتمانها هرگز در این رابطه که آیا بردگی اجبار ی قانونی است یا خیر صحبت نکردند. سرانجام، در سال ۲۰۰۹ ،خواهر یک کارگر، خبرنگار روزنامه را مطلع کرد و محققان، ۲۱ مرد باق ی مانده را نجات دادند. تعدادی از پروندههای قضایی پیگیری شد، در نتی جه بزرگترین حکم ی که تا کنون توسط EEOC و بزرگترین حکمی که در مورد قانون معلولیت آمریکاییها اتخاذ شده، به بیش از ۲۴۰ میلیون دالر منجر شد )به هر حال ارز ش این تجارت فقط ۴ میل یون دالر بود(. هیچ مبلغ ی نم یتواند مردان را به سالمتی یا رفاه برگرداند. کتاب رفتار سازمانی رابینز
رابرت کانینو، وک یل دادگستری EEOC ،به “قلبهای شکسته، روحیه شکسته، خوابهای شکسته و در نهایت زندگی شکسته آنها” اشاره کرد. ژاکلین برین، رئیس EEOC گفت، “این حکم پ یام مهم ی را بیان م یکند که رفتاری که در ا ینجا رخ داده است در این کشور قابل تحمل نیست. ” اما آیا این گونه است؟ از این گذشته مردم Atalissa این مردان را به خوبی میشناختند. کارگران با حضور در کل یسای Lutheran Zion Atalissa ،در گروه کر آواز خواندند، در جشنهای شهر شرکت کردند و پول خود را در م ین ی مارت خرج کردند. Atalissa صاحب خانه دو طبقه اجارهای Turkey s’Henry شد؛ این افراد توسط شهردار و کالنتری شناخته شده بودند. و شهر ادعا کرد که آنها را دوست دارد. کارول اونیل از کمی ته بهسازی Atalissa گفت: “حتی ۹۱ اگر آنها مردهای بالغ بودند، مانند پسران ما بودند. ” متأسفانه، از این مردان حمایت گستردها ی صورت نگرفت و حقوق آنها بارها نادی ده گرفته و سلب شد. رسوایی Atalissa یادآوری می کند که انصاف واقعی فقط احساس صمیمانه نسبت به معلوالن نیست بلکه مسئولیت اخالق ی همه ما است  کتاب رفتار سازمانی رابینز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.