دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دستور کار آزمایشگاه اپتیک
دانلود فایل
دستور کار آزمایشگاه اپتیک
برای موفقیت در انجام کارهای آزمایشگاهی و نتیجه گیری بهتر و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاریهای زاید و همچنین ایجاد نظم و آرامش در آزمایشگاه و فراهم آوردن محیط مناسب آموزشی و افزایش بازده ک ار در آزمایشگاه توجه به نکات زیر ضروری است : ۱ -رأس ساعت مقرر در آزمایشگاه حضور به هم رسانید . ۲ -قبل از انجام آزمایش اطلاع کاملی از چگونگی انجام آن و در صورت امکان ازنظریه آزمایش داشته باشید و با دقت و حوصله کار کنید. بنابراین قبل از آزمایش هر جلسه دستو ر کار و نظریه مربوط را مطالعه کنید(در هر جلسه از آزمـایش جلـسه بعـد اطـلاعپیـدا کنید). ۳ -نتایج آزمایش و محاسبه ها را یادداشت کنید . ۴ -طرز کار وسایل اندازه گیری را که در آزمایش به کار می برید قبلاً با دقت مطالعه کنید سپس آنها را به کار ببرید . ۵ -اگر با طرز کار وسیله ای آشنایی ندارید ، قبل از کاربرد نحوه کار با آن را بپرسید . ۶ -دقت کنید تا عوامل خارجی که روی آزمایش اثر می گذارند به حداقل میزان خود برسند . ۷ -محل کار و سطح میز را کاملاً تمیز کنید و از گذاشتن وسایل اضافی روی آن بپرهیزید . ۸ -وسایل را در محل مناسبی قرار دهید تا امکان سقوط احتمالی آنها کمتر باشد . ۹ -از دست زدن و پاک کردن قطعات نوری با دستمال و کاغذ بپرهیزید و اگر پاک کردن آنهـا ضـروری باشـد از مـسوول آزمایـشگاه کمک بخواهید . ۱۰ -بعد از آزمایش وسایل را مرتب کرده و به حالت قبل از آزمایش برگردانید . دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.