سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی

سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی
دانلود فایل
سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی
نقش مردم در حکومت اسالمی از دیدگاه امام خمینی )ره( را بیان کنید. امام خمینی)ره( مردم را یکی از پایه های حکوکت اسالمی می دانست و در بیانات خود همواره بر لزوم اتکای حکومت به مردم، عدم تحمیل بر مردم، رضایت مردم، نظارت مردم و … تأکید می ورزید. گفتار امام مملو از عبارت »مردم« )۲۱۲۱ مورد( و »ملت«)۲۳۱۱ مورد( است. تبلور اصلی جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، در دفاع ایشان از نظام »جمهوری اسالمی« است که واژه جمهوری در آن تأکیدی است بر نقش مردم در حکومت اسالمی است. ۲ -شاخص های عدالت اجتماعی را از دیدگاه امام خمینی)ره( توضیح دهید؟ از نظر ایشان عدالت جوهره نظام اجتماعی اسالم و مفهومی اجتماعی است . به گفته ایشان عدالت و قسط نه یک غایت فردی -گروهی و طبقه ای یا مکتب خاص- بلکه غایتی انسانی است. از این رو در همه زمان ها ومکان ها برای همه آدمیان مطرح است. عدالت خواهی امری بشری و فطری است که می تواند محیطی توام با رفاه و آسایش و امنیت و معنویات برای مردم و جامعه فاهم کند و جایی باقی ظلم و ستم باقی نگذارد. عدالت ویژگی قوانین جامعه گروه ها و نهاد های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مهم ترین خصیصه جامعه انسانی است سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.