سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب

سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب
دانلود فایل
سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب در گذشته تنها سرمایه ی مادی به عنوان عامل توسعه محسوب می شد، لیکن با مشخص شدن اهمیت نیروی انسانی در توسعه، نوع دیگری از سرمایه، یعنی سرمایه انسانی نیز جزء عوامل اصلی توسعه محسوب گردیده است. در واقع جمع این دو نوع سرمایه است که اهداف توسعه را تحقق می بخشد. این طریق می توان نیروی کار را توانمند ساخت.” امروز دانایی، توانایی است.” نویسنده این مقاله در تبعیت از نظرات صاحبنظران، معتقد است که توسعه هر نقطه از کشور از طریق “سرمایه انسانی”، مستلزم فعالیت های آموزشی است و تنها از در این نوشتار ابتدا اهمیت دریا، اقتدار دریایی، توسعه و شاخص های آن تبیین و سپس به نقش آموزش، نهادها و نظام تربیتی و آموزشی مناسب در توسعه سواحل مکران به عنوان پشتیبان و مبدأ شروع اعمال سیادت و اقتدار دریایی پرداخته شده است. مقاله با این رویکرد که ” توسعه آموزشی مبنای توسعه همه جانبه” است، نتیجه گیری و در خاتمه راهکارهای مقتضی ارائه گردیده است. واژه های کلیدی: دریا، اقتدار دریایی، سواحل مکران، توسعه، سرمایه انسانی، دانش، تربیت، آموزش ، مهارت آموزی.سوالات تستی و تشریحی اموزش و توسعه با جواب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.