سوالات تستی و تشریحی ریاضی یازدهم تجربی

سوالات تستی و تشریحی ریاضی یازدهم تجربی
دانلود فایل
سوالات تستی و تشریحی ریاضی یازدهم تجربی
ریاضیات یا ریاضی (در قدیم همچنین: اِنگارِش یا مَزداهیک) را بیشتر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف میکنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی میداند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریفها به نتایج دقیق و جدیدی میرسیم (دیدگاههای دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شدهاست). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمیرود، ولی ساختارهای ویژهای که ریاضیدانان میپژوهند بیشتر از دانشهای طبیعی بهویژه فیزیک سرچشمه میگیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محضگونه گسترش پیدا میکنند، بهطوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمیگردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند. علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضیدانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها میپردازند. سوالات تستی و تشریحی ریاضی یازدهم تجربی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.