سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب
دانلود فایل
هر مسوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب  مدیریت سازمان را نوشته در هر مورد توضیح مختصر بنویسید ۱ -رده مدیران عالی (ارشـد) سـازمان- گروه مدیران عالی کار سـیاست گذاری، تعیین خط مشی و سایر موارد کلان مربوط به سازمان را بر عهده دارند. ۲ -رده مدیران میانی- این گروه برنامه ها و سـیاسـت های کلی سازمان را ازگروه مدیران بالاتر از خود دریافت و پس از تبدیل به برنامه های اجرایی در اختیار سرپرستان قرار می دهند. ۳ -رده مدیران عملیاتی – این مدیران به طور مستقیم با کار و عملیات اصلی که هدف سازمان است درگیرند، از میان مدیران سـازمان، سـرپرسـتان هستند که بطور مستقیم با کارکنان اجرایی و عملیاتی در ارتباطند و به همین علت سرپرستان را مدیران خط مقدم جبهه کار نامیده اند. عوامل موثر در انتخاب شغل افراد را بنویسید ۱ -هوش ۲ -علاقه ۳ -شخصیت ۴ -واقع بینی ۵ -عوامل محیطی ۱ -هوش: انجام هر کاری نیاز به ســطحی از هوش دارد تا آن کار به طور موثر انجام گیرد . مهمترین عامل در انتخاب شـغل، میزان هوش و توانایی ذهنی فرد می باشـد. اگر فردی کم هوش، شـغلی را انتخاب کند که به هوش زیادی نیاز دارد، این فرد در انجام کار موفق نخواهد بود و دچار افسردگی و بی اعتمادی می گردد. ۲ -علاقه: فرد باید کارش را دوست داشته باشد، گرایش به یک کار می تواند ذاتی باشد و در مواردی نیز میتوان علاقه را در فرد ایجاد کرد و آشـنایی با کار و ویژگیهای آن موجب رغبت و انگیزش بعضـی از افراد میگردد شرایط نیز در ایجاد علاقه افراد به کار بسیار موثر می باشد.سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.