سوالات جامعه شناسی یازدهم همراه پاسخ

سوالات جامعه شناسی یازدهم همراه پاسخ

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی
درس اول:فرهنگ راتعریف کنید:جواب:آگاهی وعمل مشترک انسان هاکه شیوه زندگی اجتماعی آنهاراشکل می دهد. ۱ -تفاوت جهان اجتماعی جهان طبیعی درچیست؟ جواب:جهان اجتماعی با اراده انسان شکل می گیردودارای فرهنگ است.جهان طبیعی مستقل ازاراده انسان وبه صورت فراانسانی شکل گرفته است وانسان درخلق آن نقش نداشته است. ۲ -فرهنگ چه نقشی درهویت یابی افرادوجهان اجتماعی دارد؟ جواب:افرادمتناسب با فرهنگ جامعه خودبه ایفای نقش می پردازند.هرفردهنجارهای نقش خودرابراساس ارزش ها وعقایدفرهنگی جامعه شکل می دهد. مثال نقش پدردریک جامعه اسالمی ایرانی بانقش یک پدردرجامعه سکوالرغربی متفاوت است. ۳ -چراهویت جهان اجتماعی بیشترمتاثرازالیه های عمیق فرهنگ است؟ جواب: چون عقایدوارزش هاهستندکه هنجارها،نمادها،رفتارها واهداف نقش های اجتماعی راشکل می دهند.تا ارزش وعقیده ای وجودنداشته باشد،نقش وهنجاری برای آن تعریف نمی شود.)هویت اجتماعی به وجودنمی آید سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی
( ۴ -پرسش های بنیادین که درالیه های عمیق فرهنگ به آنها پاسخ داده می شودچیست؟ جواب:چه نوع جهان های اجتماعی وجوددارندوکدام اصیل ومهم تراست.)نگاه هستی شناسانه( جایگاه انسان درعالم هستی کجاست ؟ انسان درمرکزاست یا خدادرمرکز این عالم است؟ )نگاه انسان شناسانه(شناخت ومعرفت چیست؟ وچگونه می توان به این شناخت ومعرفت دست یافت؟ ۵ -جهان انسانی وجهان فرهنگی راتعریف کنید.جواب: جهانی که محصول زندگی ، اندیشه وعمل انسان است ، جهان انسانی است . به هویت فرهنگی جهان اجتماعی جهان فرهنگی گفته می شود. ۶ -جهان انسانی وجهان فرهنگی چه رابطه ونسبتی با یکدیگردارند؟ جواب : جهان فرهنگی و جهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است زیرا جهان انسانی دارای بعدفردی وبعداجتماعی است. سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی ۷ -جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شوند؟ جواب: بخش فردی که مربوط به زندگی شخصی ، اخالقی وروانی فرد است . بخش اجتماعی که مربوط به زندگی اجتماعی وارتباطات انسان هاست. ۸ -بخش های فردی واجتماعی جهان انسانی هریک به چه نام های دیگری نامیده می شوند؟ جواب : بخش فردی رابه جهان ذهنی وبخش اجتماعی رابه جهان فرهنگی تعبیر می کنند. وقتی اندیشه محصور درذهن است جهان فردی ) ذهنی ( است. وقتی اندیشه دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جهان فرهنگی ) اجتماعی ( است . ۹ -جهان ذهنی باجهان فرهنگی چه رابطه ای دارند؟ جواب : وقتی اندیشه ی فردی ازذهن به عمل درآید ودیگران را متاثرسازد جهان فردی با جهان اجتماعی ) فرهنگی ( رابطه برقرارکرده است . مثال اندیشه ی خودمان را به صورت گفتارونوشتاردرآوریم وبه دیگران تحویل دهیم . ۱۱ -الیه های عمیق ) بنیادین ( والیه های غیربنیادین ) سطحی( فرهنگ رابنویسید. جواب : عقاید وارزش الیه های بنیادین ) عمیق ( وهنجارها ورفتارها غیربنیادین ) سطحی ( فرهنگ هستند. ۱۱ -الیه های عمیق فرهنگ باالیه های غیربنیادین فرهنگ چه رابطه ای دارند؟ جواب: هرفرد براساس الیه های بنیادین فرهنگ خود)ارزش ها وعقاید ( رفتارمی کند ،زندگی روزمره خودراتفسیر می کند ودرباره ی آنها تصمیم می گیرد. ۱۲ -جهان فرهنگی وجهان ذهنی چه رابطه ای بایکدیگردارند؟جواب : هراندیشه فردی ) ذهنی ( جهانی است که تفکراجتماعی را رشد می دهد. تفکراجتماعی برتک تک افراد اثر می گذارد.این دوجهان بایکدیگرتعامل متقابل دارند .جهان فرهنگی ارزش ها وعقایدرابرای فرد به وجودمی آورد. جهان ذهنی ارزش ها وعقایدرادرقالب هنجارها ورفتارهای عملی درمی آورد. مثال جهان فرهنگی می گوید خداپرست باش وظلم بداست. جهان ذهنی می گوید دزدی نکن وروزه بگیرو… سوالات جامعه شناسی یازدهم با جواب تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.