سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی

سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
دانلود فایل
سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
)با توجه به آیه »یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید.« به سؤاالت پاسخ دهید: الف( نیاز انسان به خدا شامل چه مراحلی میشود؟ ب( چرا تنها خداوند میتواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را برطرف کند؟ ج( بر اساس این آیه منظور از اینکه انسان فقیر نامیده شده چیست؟ ۲ )در آیهی »یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ و َاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ« پیام عبارت مشخصشده را بنویسید. ۳ )آیه شریفهی »انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید« بیانگر فقر موجودات به خداوند در چه مواردی است؟ ۴ )با توجه به آیه »انتم الفقراءالی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید« و آیه »یساله من فی السموات واالرض« توضیح دهید چرا موجودات پیوسته از خدا درخواست میکنند؟ ۵ )مشخص کنید هر یک از آیات زیر به کدامیک از مراحل نیازمندی مخلوقات به خدا اشاره دارد؟سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
الف( »یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید« ب( کل یوم هو فی شأن ج( یسأله من فی السماوات واالرض ۶ )با توجه به حدیث »تفکروا فی کل شی ء و ال تفکروا فی ذات اهلل« آیا تفکر در صفات و ذات خدا جایز است؟ چرا؟ ۷ )با توجه به حدیث »تفکروا فی کل شیء وال تفکروا فی ذات اهلل« آیا ما میتوانیم ذات و چیستی خداوند را دریابیم؟ ۸ )با دقت در این حدیث پیامبر: ))تفکروا فی کل شی و ال تفکروا فی ذات اللّه(( چرا نمیتوان به ذات خداوند پی برد و چیستی او را شناخت؟ ۹ )با توجه به سخن پیامبر:»تفکروا فی کل شیء وال تفکروا فی ذات اهلل« چرا از تفکر در ذات الهی نهی شده است؟ ۱۰ )با توجه به حدیث »اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً« رابطهی درک نیازمندی به خدا را با بندگی بیان کنید. ۱۱ )منظور پیامبر اکرم )ص( از حدیث »اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداً« خدایا مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار چیست؟ ۱۲ )حدیث »اللهم ال تَکلنی إلی نفسی طَرفه عینٍ أبدا« به چه نکتهای در مورد انسان اشاره دارد؟سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
۱۳ )پیام حدیث »اللهم ال تکلنی إلی نفسی طَرفه عینٍ أبدا« را در مورد نیازمندی انسانها به خدا توضیح دهید؟ ۱۴ )کلمات مشخصشده در حدیث زیر بیانگر نیازمندی موجودات به خدا در کدام مورد است؟ »ما رأیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه« ۱۵ )از فرمایش 01445241 )ع(»ما رأیتُ شیئاً إال وَ رَأیتُ اهللَ قَبلَه وَ بعدَه و معه« چه پیامی برداشت میشود؟ ۱۶ )با توجه به حدیث شریف »ما رأیت شیئاً اال و راًیت اهلل قبله و بعده و معه« مقصود امیرالمؤمنین 01445241 )ع( از اینکه میفرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چه میباشد؟سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
۱۷ )با توجه به آیه »اهلل نور السماوات و االرض« منظور از نور چیست و چرا گفته شده است که خدا نور آسمانها و زمین است؟ ۱۸ )منظور خداوند از این عبارت قرانی »اهلل نور السموات واالرض« چیست؟ ۱۹ )پیام عبارت قرآنی ))اهلل نور السموات واالرض …(( را بنویسید. ۲۰ )بر طبق آیه »اهلل نور السموات واالرض« نتیجه نگاه همراه با دقت و تأمل در جهان هستی چیست؟ ۲۱ )با تدبر در آیه شریفه »یسألُه من فِی السّماواتِ وَ الَارضِ کُلّ یَومٍ هو فی شأن« بگویید؛ چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
۲۲ )با توجه به عبارت قرآنی »یساله من فی السموات واالرض کل یوم هو فی شان« بنویسید: الف( چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟ ب( چرا خداوند هرلحظه دستاندرکار امری است؟ ۲۳ )آیهی »یَسْأَلُهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ« به چه موضوعی اشاره دارد؟ ۲۴ )پیام عبارت »کُلُّ یَوم هُوَ فِى شَأن« چیست؟ ۲۵ )با توجه به آیه شریفه: »یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن« به سؤاالت زیر پاسخ دهید: الف( به کدامیک از نیازمندیها اشاره شده است؟ چرا؟ ب( به کدامیک از مراتب توحید داللت دارد؟ ۲۶ )واژۀ »االبصار« در آیه »ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار و هو اللطیف الخبیر«، به چه معناست؟ ۲۷ )پیام آیه شریفه )ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار و هو اللطیف الخبیر( را بنویسید. سؤاالت »کامل کردنی )جایخالی (« جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید: ۱ )هر فردی بر اساس ……. خدا را مییابد و حضورش را درک میکند. )فطرت خود( ۲ )هر چیزی که وجودش از خودش نباشد…… است )پدیده( ۳ )یک موجود فقط در صورتی در وجود خود به دیگری نیازمند نیست که خودش……موجود باشد. )ذاتاً( ۴ )تسلسل علل ازنظر عقلی…… است. )محال( ۵ )پدیدهها، برای موجود شدن نیازمند به …………… … هستند که وجودش از …………… باشد. )پدیدآورندهای – خودش( ۶ )بر این اساس که وجود و هستی افراد و مصنوعات بشری وابسته به خداوند است لذا هرلحظه که خدا…… کند آنها از بین میروند. )اراده( ۷ )نتیجه درک نیازمندی به خدای بینیاز …………….. است. )افزایش عبودیت و بندگی( ۸ )هر چه معرفت انسان به………… و رابطه اش با……………………بیشتر شود نیاز به خدا را بیشتر احساس میکند. )خود-خدا( ۹ )ذهن انسان توان و گنجایش فهم………… موضوعات محدود را دارد. )چیستی( ۱۰ )الزمه شناخت هر چیزی…………. به آن است. )احاطه و دسترسی( ۱۱ )خداوند حقیقتی……………است و ذهن ما ……………. به حقیقت او احاطه یابد. )نامحدود – نمیتواند سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی
( ۱۲ )دیدن بهوسیله قلب همان…… خداوند است. )مالقات( ۱۳ )اینکه انسان بتواند با هر چیزی خداوند را ببیند برای جوانان و نوجوانان هدفی ………………………. است. )قابلدسترس( ۱۴ )خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات…… خود را از او میگیرند. )وجود( ۱۵ ) خداوند نور هستی است یعنی تمام موجودات …………… خود را از او میگیرند و به سبب او……………. شده اند. )وجود – پیدا( ۱۶ )خداوند نور هستی است درواقع بیانگر این است هر موجودی در حد خودش……خداوند و نشانگر حکمت، قدرت و سایر صفات الهی است. )تجلیبخش( ۱۷ )انسانهای…… نسبت به نیاز دائمی خود به خداوند بیتوجه هستند. )ناآگاه( ۱۸ )جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچگاه…… و یا… … نمیشود. )قطع-کم( ۱۹ )اینکه خدا هرلحظه اراده کند میتواند جهان را متالشی کند نشاندهندۀ نیازمندی جهان به خدا در……………… است. )بقا( ۲۰ )موجودات در مرحله پیدایش و …………… به خدا نیازمندند )بقا(. ۲۱ )قرآنِ کریم، خداوند را با صفتِ …………… و مخلوقات را با صفتِ …………… و نیازمند نام بُرده است. )غنی – فقیر(. ۲۲ )موجودات در مرحلهی پیدایش و……………………… به خداوند نیازمندند. )بقا( ۲۳ )خدا حقیقتی …………………………… … دارد؛ ازاینرو در ظرف ذهن ما نمیگنجد. )نامحدود( ۲۴ )رابطهی خداوند با جهان تا حدی تشبیه رابطهی………………………. با………………………… است. )مولد برق – جریان برق( ۲۵ )بر طبق فطرت خویش درمییابیم در جهانی زندگی میکنیم که آفرینندهای ………………… آن را هدایت و پشتیبانی میکند. )حکیم( ۲۶ )انسانهای آگاه دائماً سایه ……… خدا را احساس میکنند و انسانهای ناآگاه نسبت به …………….. بیتوجه هستند. )نیاز دائمی خود( ۲۷ )اینکه انسان بتو سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.