سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی

سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی
دانلود فایل
سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی
همه چیز درمورد پروانه ها پروانه ها گروهی از جانوران ومربوطبه شاخه بی مهره گان هستند. این جانداران جزء بندپایان شوندوحشرات محسوب می .پروانه ها با استفاده از سیستم تنفس نایی به مبادله گازها می پردازند. دستگاه گردش خون در پروانه ها باز است .پروانه ها همولنف دارند .پروانه ها اوریک اسد دفع می کنند. اسکلت خارجی پروانه ها از جنس کیتین است. پروانه ها با پرواز کردن حرکت می کنند. پروانه سلولهایی مشابه فاگوسیت دارند که فقط در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنندها .پروانه ها یک طناب عصبی شکمی و مغزی شامل چندین گره بهم جوش خورده دارند. در پروانه ها و بیدها پروانه ච໔وه ক د م سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی  های شب پرواز روش تعیین جنسیت براساس الگوی ZW است. پروانه های شب پرواز فلفلی ریا به یکی ازبیستون بتولا دورنگ تیره یا روشن دیده می شوند.بعضی از پروانه ها برای اینکه پرندگانآنهارا شکار نکنندطرح و رنگی شبیه به پروانه های سمی پیدا کرده اند. پروانه اپروسترابروماتا جمعیتی فرصت طلب را تشکیل می دهد سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی
در پاییز تخم گذاری می کند. نوزاد پروانه گیاهان تیره شب بو زندگی و از آنان تغذیه می کندکلم روی . پروانه های مونارک مهاجرت می کنند. در پروانه های شب پرواز فرمون هایجنسی سبب جلب جنس مخالف از فاصله های بسیار دور می شوند.پروانه ها چشم مرکب دارند . . بی مهره گان توانایی تولید پادتن و دفاع اختصاصی را ندارند. ی مهرگان آبزی مثل اسفنج از طریق ب انتشار کرم خاکی ازطریق تنفس پوستی و حشرات به وسیله دستگاه تنفس نایی به مبادله گازهای تنفسی می پردازند .بی مهره گان شش ندارند. می توان گفت جانداریطناب عصبی شکمی دارد توانایی ذره خواری عوامل خارجیرا دارد. می دارندحشرات طناب عصبی شک .حشرات جزء بندپایان هستند. بندپایان سلول هایی مشابه فاگوسیت دارد. فاگوسیتیا ذره خواری توسط این سلول های مشابه فاگوسیتانجام می شود.هر جانوری که گردش خون باز دارد حاضر است بافت پیوندی را پس بزند. بسیاری از بی مهره گان مانندعنکبوتیان ،سخت پوستانو حشرات گردش خون باز دارند .مهره داران می توانند پیوند بیگانه را پس بزند. بی مهره گانی مثل ستاره دریاییو اسفنج ها قادرند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند. همه بی مهره گان نمی توانند بافت بیگانه را پس بزنند . بیشتر بدانیم :butterfly monarch ریمشخصات ظاه :حشره بالغ مونارک درشت است، طول بالش از ۷۶ تا ۱۰۰ میلیمتر است. رنگ بالها نارنجی متمایل به قرمز با رگبالهای سیاه و نوارهای حاشیه ای سیاه مزین به زوج نقطه های سفید فراوان است. روی بال عقب نرها یک جفت نقطه سیاه نمایان است و این وجه تفاوتش با ماده سوالات زیست شناسی دهم با پاسخ تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.