سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی

سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
سازمانی با محیط خود و محیط های مختلف نیاز به روابط سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی مختلف سازمانی برای کار موثر این سازمان مربوط به درون است.
از شرکت کنندگان بپرسید که آیا سازمان تحقیقاتی را به عنوان یک سیستم اجتماعی در نظر می گیرند؟ از آنجایی که دانشمندان منبع اصلی یک سازمان تحقیقاتی را تشکیل می دهند، رشد آنها به اندازه رشد سازمان مهم است. یک سازمان اجتماعی با پیچیدگی، درجات وابستگی متقابل بین سیستم‌های فرعی، گشودگی، تعادل و تعدد اهداف، کارکردها و اهداف مشخص می‌شود. شکل ۸ را نشان دهید و در مورد هر یک از این ویژگی ها بحث کنید.
اکنون به سمت هدف گذاری در یک سازمان بروید. از شرکت سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی کنندگان بپرسید “چرا باید اهداف تعیین شود؟” اهدافی برای افزایش عملکرد و ارائه کنترل تعیین شده است. شکل ۹ را نشان دهید و در مورد اینکه چگونه هدف گذاری عملکرد را بهبود می بخشد بحث کنید. اهداف چگونه تعیین می شوند؟ به دنبال مدیریت بر اساس اهداف، فرآیند تعیین هدف شامل پنج مرحله است (نمایش ۱۰). ابتدا اهداف کلی سازمان تعیین می شود و سپس یک برنامه عملیاتی تدوین می شود. مرحله دوم، آماده سازی اعضا در سازمان برای اجرای موفق برنامه اقدام است. اهداف فردی در مرحله سوم تعیین می شود. ارزیابی دوره ای و بازخورد مرحله چهارم برای اطمینان از اجرای روان برنامه اقدام است. در نهایت، ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج انجام می شود.
حال در مورد مفهوم یکپارچگی و هماهنگی در سازمان بحث کنید.سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی  اینها مکانیسم های کنترلی برای عملکرد روان سازمان هستند. تمایز سازمانی عبارت است از تفکیک و تنظیم مجدد فعالیت ها. ادغام گروه بندی مجدد و پیوند مجدد آنهاست. نیاز به یکپارچگی در مواجهه با پیچیدگی، تنوع و تغییر محیطی به وجود می آید. نمایش ۱۱ را نشان دهید و در مورد برخی از دلایل مهمی که ادغام را ضروری می کند بحث کنید.
چگونه یکپارچگی حاصل می شود؟ بدیهی است که ساختار سازمان باید هماهنگی و یکپارچگی مناسب واحدهای تخصصی مختلف را تسهیل کند. اگر ساختار سازمانی مناسب نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ ادغام از طریق هماهنگی عمودی در امتداد سلسله مراتب، سطوح تصمیم گیری و دامنه کنترل به دست می آید (نمایش ۱۲). چندین روش برای بهبود یکپارچگی وجود دارد. اینها شامل قوانین و رویه ها و آموزش حرفه ای است.
سپس در مورد فرآیند در سازمان بحث کنید که شامل مفهوم قدرت، تصمیم گیری و ارتباطات است. قدرت به توانایی واداشتن فرد یا گروه به انجام کاری یا تغییر به نحوی اشاره دارد. قدرت می تواند از موقعیت، وضعیت اقتصادی، دانش، عملکرد، شخصیت، ویژگی های فیزیکی یا ایدئولوژیک ناشی شود. توجه داشته باشید که قدرت یکی از قوی ترین انگیزه ها است و بر تعیین اهداف و در دسترس بودن منابع در یک سازمان تأثیر می گذارد. سپس در مورد مفهوم، و انواع مختلف قدرت مبتنی بر سازمان بحث کنید (نمایش ۱۳). سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی
ارتباطات یکی دیگر از فرآیندهای مهم در سازمان است و مکانیزمی کلیدی برای دستیابی به یکپارچگی و هماهنگی فعالیت های واحدهای تخصصی در سطوح مختلف سازمان است. ارتباط می تواند افقی، رو به پایین یا بالا باشد (نمایش ۱۴). سوالات نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته + پاسخ تشریحی
در نهایت تصمیم گیری در یک سازمان را مورد بحث قرار دهید. با هدف گذاری، شناسایی و ارزیابی 101 ها و انتخاب معیارها شروع می شود. نمایش ۱۵ را نشان دهید و در مورد مراحل مهم تصمیم گیری بحث کنید. چندین مدل تصمیم گیری وجود دارد (نمایش ۱۶).

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.