کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد

کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد
دانلود کتاب
قدرداینها هزاران نفر هستتند که به معنا واقعی کلمه باید از ننها تشتکر شتود، از کستانی که در نستخه اصتتتلی این کتتاب تتیییتد شتتتدهانت د گرفتته تتا کستتتانی کته بتارهتا بته نیمته تتاریت وجود کمت کردهانتد. درمانگرانی که نن را به بیماران تحویل دادهاند، معلمانی که نن را به دانشتتتاویان دادهاند، مربیانی که نن را به شتاگردان دادهاند و کستانی که خونگرم و صتمیمی هستتند، و نن را به دوستتان یا اعیتا خانواده خود دادهاند. به همه شتما که به من و کار نیمه تاری وجود ایمان نوردهاید، به همه شتما که به ارتقا شتتخ تتی کم کردهاید و به کستتانی که برخی از نق ها خود را به نفع همه بشتتری برطرف کردهاند، شتما کستانی هستتید که از شتما الاام گرفته و از همه شتما ستپاستگزارم. من از ته قلهم ابراز عشق و سپاس خود را نسه به هرکسی که در طی یازده سال گذشته با این کتاب تغییر کرده یا دیگران را تغییر داده اس ، ابراز لطف میکنم. از خواهرم نریتل فورد و برادر همستتترم برایتان هلیتارد، طرفتداران و نمتاینتدگتان بزرگ من کته از ننها به خاطر به اشتتراک گذاشتتن دیدگاه من نسته به جاان، تشتکر وی ه میکنم. از دیپاک چوپرا برا حمای از من در توستعه کار م و پیوستتن به من در فیلم و کتاب اثر ستایه و از خانواده مذههی او، ریتا، مالیکا و گاتاام، که مظار عشتتق و شتتفق هستتتند. از دکتر دیوید ستتیمون برا درخشتتش  کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد
همیشتتتگیش و کتارولین رانگتل، فیلیستتتیتا رانگتل و کتارمنتدان کتل مرکز رفتاه چوپرا برا حمتایت بی دریغشتان، از نیل دونالد والش برا حمای از بنده و حمای از این کار در ستراستر جاان، از خانواده ماربانم: برادر فو العادهام مایکل فورد، ننِ خواهر شتوهر عزیزم، اشتلی، حوا، ستارا، تایلر لوگان، خاله لورا و عمو شتاند ، و از خانواده محهوبم در باشت ، قاضتی هارو فورد، دکتر هوارد فورست ، گراما ندا و عمه پیرل، که به من احترام گذاشتتند و به من که در این جاان هستتم، اعتماد به نفس دادند، از گیتا ستین و Exchange Talent به خاطر ایمان به من و تنظیم دورهها و ستخنرانیهایم در ستراست ر جاان، از استتفان ستاموزلز و پیتر گوزارد برا تمام ستاعاتی که صترف نگاه کردن عمیق به من کردند و کم هایشتان برا ویرایش این کتاب، از دوستتان فو العادهام که با نوشتتن، دوست داشتتن، گوش نیمه تاریک وجود ه تاریک وجود ۵ دادن و تشتتویق بنده برا نوشتتتن این کتاب حمای کردهاند: راشتتل لو و دانیل دورمن برا تعاد پایدارشتتان و برا اطمینان خاطرشتت ان از اینکه در این کتاب تمام ننچه را که باید باشتتد، کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد
استت . از شتر دیویس، رند توماس، جویس اوستتین، رابرت لی، لوبا بوزانی ، برن ب وار، ستارا م کلین، ویویان گلی ، ستینتیا کرستی، ستیلویا نلهرشت ، نلیشتا شتوارتز، روشتل شتوارتز، گرگ زلونکا، نلیس مارکس، پاتریشیا گیف برا حمای از این کتاب تشکر میکنم. با تشکر وی ه از دبرا ایوانز به خاطر اینکه در تمام سالها کار در کنار م بود و از دون سوفر که به من نموخ داشتتتن قل ستتخاوتمندانه یعنی چه. از دوستت عزیزم چریل ریداردستتون که اطمینان حاصتل کرد که همه دنیا از این کتاب مطلع خواهند شت د. توپرا و کارکنان فو العادهاش که به میلیونهتا بیننتده خود اجتازه دادنتد نگتاهی اجمتالی بته نیمته تتاریت وجود بینتدازنتد و بته همین دلیتل زندگی من و دهها هزار نفر را که برا تماشتتا نن نمایشها به ستتمینارها من نمدهاند، دگرگون کرد.  کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد
و همکارانش در موسسه نموزش تحول فورد که از زندگی متحول حمای میکنند: کلیف ادواردز، جف مالون، جولی استتترود، کلی کوستتو، ب بن و دونا لیپمن. از هزاران نفر که در ستتخنرانیها، دورهها و کالسها نموزشتی من شترک کردهاند، که بستیار ستخاوتمندانه خود را نشتان دادهاند و زندگی شتخ تی خود را با من به اشتتراک گذاشتتهاند. بدون شتما اتمام این کتاب امکان پذیر نهود. و همچنین به افراد شتتااو و متعاد که ستتالها تالش خود را صتترف مربیگر در این کار قدرتمند کردهاند. شتما قارمانان واقعی نیمه تاری وجود هستتید و این کار شتما به التیام قل و یکپارچهستاز زندگی مردم کم میکند. از دانشتتگاه JFK ، پروستته چاارگانگی هافمن و نموزش برجستتته برا نموزش و معلمان بستیار که زندگی من را تح تیثیر قرار دادهاند : ستوزان وست ، یان استمی ، ارمیا نبرامز، بیل استپینوزا، ماریان ویلیامستون و جان ولوود. از پرستنل باشت کوه Books Riverhead که بینش چاپ این کتاب را داشتتند: ستوزان پترستن-کند ، وند کارلتون، جنیفر رپو و لورا پرستیاست برا اطمینتان از اینکته نیمته تتاریت وجود دارا چارها جتدیتد و زنتدگی دوم استتت . متشتتتکرم. از هارپرون، خانواده انتشتتاراتی فو العاده من، که به همه کارهایم ایمان دار ند و نخرین کتابهایم را نیز منتشتر کردهاند.تشتکر وی ه از گیدزون ویل، ویراستتار عالی من. از خانواده هی من، رید تریستی، نانستی لوین و مارگارت نیلستتن برا تولید و توزیع فیلم Process Shadow ،تولید و اناام ی کار خار العاده در برنامه صتوتی نیمه تاری وجود. از همه کارکنان روابط عمومیم در طول این ستالها: کاترین کلمتایر، لورا کالرک، جیتل منگینو و ستتتوزان ویکاتام. بته هزاران نفر کته بتا بنتده م تتتاحهته کردهانتد و مقالهها و نمایشهایی را در نیمه تاری وجود اناام دادهاند. برا همه کستانی که ممکن است از رکر ننها غافل شتده باشتم، قطعا شتما فراموش نمی شتوید. از کستانیکه قل و زندگی من را تح تاثیر قرار دادنتد متشتتتکرم. برا کستتتانی کته بته عنوان تیم پشتتتتیهتانی کتار کردهانتد، فرانکی متازون و نانت  کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.